Regulamin

REGULAMIN DLA GOŚCI RODZINNEGO PARKU ROZRYWKI ENERGYLANDIA W ZATORZE

1. Wszystkie Osoby wchodzące na teren Parku Rozrywki mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem przed wejściem do Parku Rozrywki i przestrzegać jego postanowień.
2. Prawo wstępu do Parku Rozrywki mają osoby, które posiadają ważny bilet wstępu, zaproszenia imienne lub specjalny bezpłatny bilet. Rodzaje biletów i krąg osób uprawnionych do korzystania z poszczególnych rodzajów biletów jest każdorazowo publikowany na stronie oraz przed punktami kasowymi przy wejściu do Parku Rozrywki.
3. Bilet urodzinowy uprawniający do wstępu do Parku Rozrywki w dniu urodzin w cenie 1 zł dla osoby do 18 roku życia (włącznie) jest przyznawany wyłącznie po uprzednim wyrażeniu zgody przez osobę korzystają ze zniżki (jej opiekuna) na przetwarzanie jej danych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, zawartych w przekazanej dla Parku Rozrywki kserokopii aktualnego dokumentu potwierdzającego w sposób niewątpliwy wiek tej osoby (przetwarzane są wyłącznie takie dane jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, oraz ewentualnie imię i nazwisko opiekuna osoby korzystającej ze zniżki, pozostałe dane są zaczerniane) przez właściciela Parku Rozrywki wyłącznie w celu wystawienia faktury/rachunku oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej Parku Rozrywki.
4. Bilet wstępu lub zaproszenie imienne uprawnia do korzystania ze wszystkich urządzeń i atrakcji przez cały okres przebywania na terenie Parku Rozrywki. Na terenie Parku Rozrywki funkcjonuje atrakcja – Park Wodny (Water Park), który jest otwarty wyłącznie przy korzystnych warunkach atmosferycznych. Warunki te wraz z okresem otwarcia Parku Wodnego zostały określone w regulaminie Parku Wodnego dostępnym przed wejściem na teren Parku Rozrywki oraz na stronie energylandia.pl. Przed wejściem na teren Parku Rozrywki Gość jest informowany – za pośrednictwem tablicy informacyjnej – o możliwości korzystania z atrakcji Parku Wodnego w tym dniu (określonych godzinach)
5. W uzasadnionych przypadkach Obsługa Parku Rozrywki, przed wejściem osób posiadających Bilet Rodzinny do Parku Rozrywki, może zażądać udowodnienia przez te osoby uprawnienia – za pomocą dokumentów potwierdzających w sposób niewątpliwy wiek tych osób – do skorzystania z Biletu Rodzinnego. W przypadku stwierdzenia, iż osoby posiadające Bilet Rodzinny nie są uprawnione do skorzystania z niego, Obsługa odmówi prawa wstępu do Parku Rozrywki tym osobom na podstawie tego biletu. W takim przypadku osoby te mogą wejść do Parku Rozrywki po dokonaniu odpowiedniej dopłaty zgodnie z cennikiem, do ceny biletów, z których te osoby są uprawnione skorzystać albo na zasadach ogólnych.
6. Po zakupieniu biletu i wejściu na teren Parku Rozrywki, jego opuszczenie zostaje uznane za koniec korzystania z atrakcji. Ponowne wejście na Teren Parku jest możliwe jedynie po zakupieniu nowego biletu bądź na podstawie pieczęci wykonanej przez pracownika ochrony na przedramieniu osoby opuszczającej park, która wróciła do parku w terminie nie dłuższym aniżeli 30 minut liczonych od czasu wyjścia z parku. W uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach można dokonać odstępstwa od tej zasady, ale jedynie po uzyskaniu stosownej zgody właściciela lub kierownictwa Parku Rozrywki.
7. Zabrania się przekazywania zakupionego biletu wstępu po wejściu do Parku Rozrywki, celem wejścia do Parku Rozrywki przez osobę trzecią.
8. Dziecko do 13 roku życia przebywające na terenie Parku Rozrywki powinno znajdować się pod stałą opieką osoby (np. prawnego opiekuna bądź osoby przez niego upoważnionej) zobowiązanej do nadzoru nad tym dzieckiem, przy czym ta osoba sprawująca nadzór decyduje czy dziecko korzystać będzie samodzielnie czy razem z tą osobą z danej atrakcji/urządzenia zgodnie z warunkami korzystania z danej atrakcji/urządzenia.
9. Park Rozrywki przewiduje promocyjne zniżki w zakresie ceny biletu dla osób niepełnosprawnych, które mogą zostać przyznane, wyłącznie po uprzednim wyrażeniu zgody przez osobę niepełnosprawną (jej opiekuna) na przetwarzanie jej danych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, zawartych w przekazanej dla Parku Rozrywki kserokopii aktualnego dokumentu (dokumentów) potwierdzającego niepełnosprawność tej osoby (przetwarzane są wyłącznie takie dane osoby niepełnosprawnej jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, informacja potwierdzająca niepełnosprawność oraz ewentualnie imię i nazwisko opiekuna osoby niepełnosprawnej, pozostałe dane są zaczerniane) przez właściciela Parku Rozrywki wyłącznie w celu wystawienia faktury/rachunku oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej Parku Rozrywki. Kwota zniżki jest podana w cenniku.
10. Zasady korzystania z atrakcji i urządzeń określają regulaminy i informacje umieszczone przy poszczególnych urządzeniach. Z urządzeń korzystać można tylko i wyłącznie za zgodą i w obecności obsługi urządzenia, z wyłączeniem atrakcji i urządzeń oraz stref bezobsługowych. Obsługa urządzenia ma prawo ze względów bezpieczeństwa i w uzasadnionych przypadkach odmówić danej osobie skorzystania z urządzenia lub atrakcji Parku Rozrywki.
11. W celu zachowania bezpieczeństwa, w szczególności sytuacji dotyczących możliwości samodzielnej ewakuacji Gościa z danej atrakcji/urządzenia, oraz z uwagi na specyfikę atrakcji/urządzeń, Obsługa Parku Rozrywki może odmówić skorzystania z danego urządzenia/atrakcji osobie, która ze względów obiektywnych nie może samodzielnie w pełni skorzystać z danej atrakcji/urządzenia.
12. Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych Klientów, informujemy, iż urządzenia w Parku Rozrywki posiadają odgórnie ustalone parametry dla osób korzystających z nich (m.in. wzrost, wiek, ograniczenia wagowe, etc.). Wobec powyższego zakazane jest korzystanie z urządzeń – które posiadają takie obostrzenia – przez osoby, których warunki fizyczne (m.in. wzrost, waga, tęgość) uniemożliwiają bezpieczne i zgodne z instrukcją producenta korzystanie z urządzenia. Standardowe warunki korzystania z danego urządzenia są każdorazowo dostępne przed wejściem do Parku Rozrywki – w Biurze Obsługi Klienta, a także na stronie internetowej Parku Rozrywki.
13. Ponieważ klienci przyjeżdżają do naszego Parku z różnych, czasami bardzo odległych części kraju, Energylandia nie odmawia wstępu takim osobom, nawet przy bardzo dużej frekwencji. Nie ma górnego limitu pojemności i dopóki nie stanowić to będzie zagrożenia dla bezpieczeństwa, wszystkie osoby, które zakupią bilet wstępu zostaną do Parku wpuszczone. W weekendy i pogodne dni należy liczyć się z dużą frekwencją w Parku, a co za tym idzie również z dłuższym czasem oczekiwania na dostęp do poszczególnych urządzeń i atrakcji, w takiej sytuacji kolejki do danego urządzenia/atrakcji mogą wymagać oczekiwania dłuższego niż sześćdziesiąt minut.
Park Rozrywki informuje, iż pokaz (np. pokaz kaskaderski), który miał mieć miejsce na terenie Parku Rozrywki w danym dniu może nie odbyć się w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie danego pokazu (tj.: problemy zdrowotne artysty (np. kontuzja), niekorzystne warunki atmosferyczne) – celem zapewnienia bezpieczeństwa Gości Parku i samych artystów. Klient może w każdym czasie – w szczególności przed wejściem do Parku Rozrywki – uzyskać stosowne informacje na temat odbywających się pokazów lub planowanych pokazach danego dnia w Parku Rozrywki w Biurze obsługi klienta.
14. Urządzenia/atrakcje – których prawidłowe i bezpieczne działanie jest uzależnione od warunków atmosferycznych – są uruchamiane oraz są dostępne dla Klientów wyłącznie w warunkach atmosferycznych (pogodowych) umożliwiających bezpieczne korzystanie z urządzeń/atrakcji. W warunkach uniemożliwiających bezpieczne korzystanie z urządzeń/atrakcji (tj. burza, wichura, ulewny deszcz, grad, trzęsienie ziemi, wyładowania atmosferyczne, i inne tego typu zjawiska atmosferyczne) urządzenia/atrakcje są niedostępne dla Klientów, przy czym do dyspozycji Klientów pozostają pozostałe atrakcje/urządzenia Parku Rozrywki, których prawidłowe i bezpieczne działanie nie jest uzależnione od warunków atmosferycznych. Informacje o urządzeniach/atrakcjach, które w danym momencie nie są dostępne dla Klientów są każdorazowo dostępne w Biurze Obsługi Klienta.
15. Osoby przebywające w na terenie Parku Rozrywki mają bezwzględny obowiązek stosowania się do zaleceń osób wskazanych w pkt. 33- mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie Parku Rozrywki.
16. Na terenie Parku Rozrywki zabrania się:
• palenia tytoniu, z wyłączeniem specjalnie oznakowanych i przeznaczonych do tego miejsc.
• wnoszenia lub posiadania – broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów łatwopalnych, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych, tzw. „dopalaczy” oraz innych przedmiotów mogących spowodować zagrożenia dla życia lub zdrowia osób przebywających na terenie Parku Rozrywki;
• wnoszenia i spożywania wszelkiego rodzaju napojów alkoholowych zakupionych poza terem Parku Rozrywki;
• wynoszenia poza teren Parku Rozrywki jakichkolwiek przedmiotów będących własnością Parku Rozrywki;
• spożywania napojów alkoholowych zakupionych na terenie Parku Rozrywki w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
• zanieczyszczania lub zaśmiecania Parku Rozrywki;
• naruszania lub niszczenia przedmiotów należących do Parku Rozrywki albo innych osób;
• zakaz wchodzenia do pomieszczeń lub części pomieszczeń nie przeznaczonych dla osób nieuprawnionych, m.in.: kuchni, pomieszczeń gospodarczych, biur, szatni personelu, magazynów, zapleczy, itd.);
• sprzedawania, reklamowania, akwizycji lub przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody właściciela Parku Rozrywki;
• naklejania nalepek na terenie parku lub malowania po ścianach;
• niszczenia zieleni;
• wchodzenia do sztucznych stawów lub basenów;
• wprowadzania zwierząt;
• jazdy na rowerze, rolkach, deskorolkach, wrotkach lub innych podobnych urządzeniach. ( nie dotyczy personelu oraz osób upoważnionych )
17. Do Parku Rozrywki nie zostaną wpuszczone osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków, środków psychotropowych lub innych substancji odurzających, zachowujące się agresywnie, posiadający przedmioty wymienione w pkt. 16 regulaminu, oraz osoby wobec, których wcześnie została orzeczona kara zakazu wstępu do Parku Rozrywki jak również osoby wpisane do rejestru prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.
18. Pracownik ochrony:
• ma prawo ująć osobę, która stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, do czasu przyjazdu Policji na miejsce zdarzenia;
• może wpuścić osobę do Parku Rozrywki, co do której istniały podejrzenia, że posiada lub wnosi przedmioty, o których mowa w pkt. 16, po uprzednim przeglądnięciu rzeczy osoby, która wyraziła na to zgodę.
19. Osoby zakłócające porządek publiczny lub naruszające swoim zachowaniem niniejszy regulamin Parku Rozrywki lub ogólnie przyjęte normy zachowania, będą wypraszane z terenu Parku Rozrywki (dotyczy również parkingu, który stanowi teren Energylandii) bądź ujęte w celu niezwłocznego oddania tych osób w ręce Policji. W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu Parku Rozrywki, pracownicy ochrony mają prawo użyć środków bezpośredniego przymusu w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
20. Reklamacje prosimy zgłaszać w Biurze Obsługi Parku lub drogą elektroniczną na adres: biuro@energylandia.pl. Informujemy, iż formularz reklamacyjny za pośrednictwem którego można zgłosić reklamację jest dostępny w kasach biletowych, w Biurze Obsługi Parku Rozrywki oraz na stronie www Parku Rozrywki. Celem prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, zwracamy się o: przedstawienie dowodu potwierdzającego zakup reklamowej rzeczy/biletu wstępu, złożenie oświadczenia (żądania) z opisem reklamacji, a w przypadku reklamacji rzeczy dodatkowo o jej dostarczenie, na adres Parku Rozrywki, tj. al. 3-go maja 2, 32-640 Zator. Informacja o rozparzeniu reklamacji dotyczącej przedmiotu biletu wstępu do Parku Rozrywki zostanie przekazana reklamującemu w formie pisemnej lub elektronicznej (wiadomość e-mail) na wskazany przez reklamującego dane kontaktowe w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Park Rozrywki (w przypadku umów sprzedaży rzeczy termin ten wynosi 14 dni). W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, w zależności od żądania reklamującego, towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy, cena zostanie obniżona, a w przypadku odstąpienia od umowy środki pieniężne zostaną zwrócone.
21. Skargi rozpatrywane są wyłącznie w formie pisemnej lub elektronicznej. W postaci pisemnej, przez wypełnienia specjalnego formularza „Skargi i Zażalenia”, który dostępny jest w biurze Energylandii. W postaci elektronicznej poprzez wysłanie maila z zażaleniem na adres e-mail: biuro@energylandia.pl o tytule: REKLAMACJA lub SKARGA.
22. W przypadku biletów wstępu lub karnetów, zakupionych u pośredników, dystrybutorów, w biurach turystycznych, etc., reklamacje i ewentualne zastrzeżenia oraz skargi należy kierować bezpośrednio do podmiotu, u którego dane bilety zostały zakupione. Reklamacje oraz skargi w sprawach takich biletów nie będą rozpatrywane przez Energylandię.
23. Obsługa Parku Rozrywki ma prawo:
• odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej;
• odmówić obsługi gości, którzy zachowują się agresywnie lub wulgarnie.
24. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych w Parku lub na jego terenie, popełnienia wykroczenia lub przestępstwa, naruszenia zasad bezpieczeństwa lub też niestosownego zachowania się, pracownicy ochrony mają prawo ująć sprawcę w celu niezwłocznego oddania tej osoby Policji.
25. Osoba przebywająca w Parku Rozrywki ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody i zniszczenia mienia powstałe z jej winy.
26. Park Rozrywki nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności materialnej za rzeczy zgubione lub pozostawione w Parku Rozrywki jak również w jego otoczeniu, na parkingach w innych miejscach przylegających do terenu Parku Rozrywki – co nie dotyczy sytuacji, w której rzecz stanowi przedmiot umowy przechowania zawartej pomiędzy Parkiem Rozrywki a Gościem (np. rzecz pozostawiona w szatni) lub Park Rozrywki rzecz odnalazł lub wykonuje obowiązki zarządcy w stosunku do znalezionej rzeczy przewidziane ustawą o rzeczach znalezionych.
27. Rzeczy zgubione lub pozostawione w Parku Rozrywki, w przypadku ich odnalezienia przez Pracownika Parku Rozrywki lub oddane przez osobę trzecią do biura rzeczy znalezionych można odebrać w biurze rzeczy znalezionych, który znajduje się w budynku biurowym Energylandii pod adresem: Al. 3 Maja 2, 32-640 Zator, w terminie do 30 dni od momentu ich odnalezienia.
28. Na terenie Parku rozrywki można skorzystać z pomocy Ratownika Medycznego. W każdym wypadku pracownik Parku Rozrywki wskaże drogę do Punktu Medycznego lub wezwie Ratownika Medycznego do osoby wymagającej jego pomocy.
29. W przypadku doznania jakiegokolwiek urazu lub obrażenia ciała, bez względu na jego charakter należy skontaktować się z Ratownikiem Medycznym dyżurującym w danej chwili w parku. Tylko takie zgłoszenie będzie stanowić podstawę do ubiegania się o ewentualne odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej Parku.
30. Energylandia oddaje do dyspozycji swoich klientów płatny, niestrzeżony, dozorowany parking, który znajduje się na terenie przed bramą główną Parku . Koszt całodniowego postoju wynosi 5,00 zł.
31. W parku, jak i na terenie przyległym znajduje się system monitoringu. Osoby korzystające z atrakcji parku mają tego świadomość i wyrażają zgodę na monitoring.
32. Osoby korzystające z atrakcji Parku Rozrywki wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku, zarejestrowanego podczas pobytu w Rodzinnym Park Rozrywki w Zatorze – Energylandia dla celów marketingowych. Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych. Zgoda obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez osoby trzecie w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów marketingowych, zdjęć, reportaży, filmów promocyjnych, teledysków, programów telewizyjnych i transmisji audio-wizualnych oraz informacji dotyczących wydarzeń i imprez odbywających się na terenie Parku.
33. Nad przestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu jak i zasad korzystania, o których mowa w pkt. 10 czuwa Właściciel Parku Rozrywki, jego kierownictwo, personel, obsługa oraz pracownicy ochrony.
34. Park Rozrywki nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek siły wyższej, sił natury, warunków atmosferycznych, wyłącznej winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.
35. Park Rozrywki nie ponosi odpowiedzialności za nie zawinione przez siebie przerwy w dostawie prądu, gazu, wody lub innych mediów, jak również za wszelkie niedogodności jakie wynikną z tego tytułu, a których powstanie nie było zależne od działania bądź zaniechania Parku Rozrywki.
36. Park Rozrywki dołoży staranności aby wszystkie urządzenia/atrakcje były dostępne dla Klientów Parku w danym dniu korzystania z nich. Ewentualne przerwy w działaniu poszczególnych urządzeń spowodowane być mogą koniecznością podjęcia działań w celu zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego korzystania z urządzeń/atrakcji w Parku Rozrywki lub czynnikami od Parku niezależnymi (np. warunki atmosferyczne, w których korzystanie z danego rodzaju urządzenia/atrakcji może być niebezpieczne dla korzystających).
37. Park Rozrywki zastrzega sobie do prawo do zmian niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie jeżeli uzna to za konieczne lub niezbędne do poprawy obsługi Klientów Parku Rozrywki.
38. Wyłącznie w przypadku nabycia biletów indywidualnych można skorzystać z przysługujących danej osobie uprawnień wynikających z posiadania Karty Dużej Rodziny albo karty rabatowej Funpass uprzednio ją przedstawiając (w przypadku biletów całorocznych, biletów grupowych, biletów zniżkowych nie ma możliwości skorzystania z tych uprawnień).
39. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 7 listopada 2017 r.

KLIKNIJ ABY POBRAĆ REGULAMIN W PDF

Polityka prywatności Rodzinnego Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze

Administratorem danych osobowych Gości jest właściciel Parku Rozrywki – spółka pod firmą Energy 2000 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Energylandia sp. k. (Przytkowice 532A, 34-141 Przytkowice). Dane te są przetwarzane wyłączne przez Administratora danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz nie są udostępniane innym odbiorcom.

Z wyłączeniem danych osobowych przetwarzanych, w związku z prowadzonym przez właściciela Parku Rozrywki monitoringiem na terenie Parku Rozrywki, dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu wystawienia faktury, z tym że w przypadku biletów zniżkowych dane osobowe są przetwarzane dodatkowo w celu przyznania odpowiedniej zniżki na bilet wstępu do Parku Rozrywki (wykazania uprawnienia Gościa do przyznania odpowiedniej zniżki), natomiast w przypadku biletów całorocznych dodatkowo w celu wykonania karty całorocznej i poinformowania o możliwości jej odbioru przez Gościa. Dane szczególnie chronione w rozumieniu art. 27 ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzane są – tylko w przypadku biletów zniżkowych – wyłącznie za pisemną zgodą Gościa w sposób adekwatny do celu przetwarzania. Przetwarzane są wyłącznie takie dane jak: imię i nazwisko, adres Gościa, oraz w zależności od przypadku odpowiednio:

  1. bilet urodzinowy – data urodzenia;
  2. bilet dla osoby niepełnosprawnej – informacja potwierdzająca niepełnosprawność;
  3. bilet dla kobiety w ciąży – informacja potwierdzająca ciążę;
  4. bilet dla seniora – data urodzenia;
  5. bilet całoroczny – wizerunek, numer telefonu celem poinformowania o możliwości odbioru wykonanej karty całorocznej,

zawarte, z wyłączeniem numeru telefonu przekazywanego w drodze oświadczenia, w przekazywanej Administratorowi danych kserokopii aktualnego i ważnego dokumentu (wydanego przez podmiot uprawniony do jego wydania) – zawierającego wyłącznie odpowiednie wyżej wymienione dane osobowe – stwierdzającego uprawnienie do przyznania odpowiedniej zniżki i tożsamość Gościa. Na życzenie Gościa przetwarzany jest jego wizerunek zawarty w dostarczonym przez Gościa pliku celem jego zamieszczenia na karcie całorocznej. Gość korzystający ze zniżki powinien przy przekazywaniu kserokopii odpowiedniego dokumentu (wyłącznie w zakresie niezbędnych danych, o których mowa powyżej) okazać jego oryginał lub poświadczenie zgodności odpisu
z oryginałem wydane przez uprawniony podmiot do wykazania autentyczności danych zawartych w ww. kserokopii dokumentu.

Celem uniknięcia wszelkich wątpliwości w zakresie dokumentów stwierdzających uprawnienie do odpowiedniej zniżki wskazuje się następujące dokumenty:

  1. potwierdzające datę urodzenia, tj.: dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna, akt urodzenia,
    prawo jazdy;
  2. potwierdzające niepełnosprawność, tj.: orzeczenie o niepełnosprawności, legitymacja osoby niepełnosprawnej, legitymacja emeryta-rencisty wyłącznie z oznaczeniem (symbolem świadczenia): „S” lub „I”; legitymacja Polskiego Związku Niewidomych;
  3. potwierdzające fakt ciąży, tj.: karta ciąży.

Właściciel Parku informuje, iż przy kserowaniu dokumentów wymienionych w lit. „a” i „b” z wyłączeniem dokumentu dotyczącego orzeczenia o niepełnosprawności: stosowane są odpowiednie nakładki maskujące pozwalające na kserowanie wyłącznie odpowiednich danych, o których mowa powyżej – pozostałe dane nie są przetwarzane; w sytuacji niemożliwości skorzystania z nakładki maskującej, dane inne niż wymienione powyżej (tj. dane inne niż dane przetwarzane) są zaczerniane. W przypadku orzeczenia o niepełnosprawności, karty ciąży oraz dokumentów innych niż wskazane w zdaniu poprzedzającym, Właściciel Parku uprzejmie zwraca się o uprzednie zaczernienie danych innych niż wyżej wymienione na przedkładanej kserokopii celem sprawnego przeprowadzenia procesu przyznawania zniżki.

Teren Parku Rozrywki objęty jest monitoringiem wizyjnym prowadzonym przez właściciela Parku. Przetwarzanie danych w zakresie wizerunku i wykonywanych czynności, jakie zostaną zarejestrowane przez kamery tego systemu następuje, stosownie do przepisów ustawy o ochronie danych osobowych (art. 23 ust. 1 pkt 5), ze względu na bezpieczeństwo ochrony życia i zdrowia Gości oraz ochronę mienia (cel przetwarzania). Przetwarzanie danych w zakresie wizerunku Gościa uwidocznionego na zdjęciu, wykonanym wyłącznie
z kamery umieszczonej na trasie Roller Coaster’ów (kolejek górskich), obejmującym wizerunek korzystających
z tej atrakcji Gości, następuje stosownie do przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, ze względu na możliwość zakupienia przez Gościa zdjęcia pamiątkowego z jazdy Roller Coaster’em.

Podanie przez Gości ich danych w wyżej wymienionym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych lub niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie skutkowałoby brakiem możliwości odpowiednio: wystawienia faktury, przyznania zniżki na bilet wstępu do Parku, wykonania karty całorocznej i poinformowania o możliwości jej odbioru przez Gościa, lub zachowania bezpieczeństwa ochrony życia i zdrowia Gości oraz ochrony mienia w związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym, czy wykonana zdjęcia pamiątkowego z jazdy Roller Coaster’em.

Goście mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Więcej informacji, w zakresie i w sposób przewidziany ustawą o ochronie danych osobowych, można uzyskać
kierując stosowne zapytanie do Administratora danych osobowych.  

Polityka Prywatności – PDF

Regulamin Water Park