REGULAMIN DLA GOŚCI RODZINNEGO PARKU ROZRYWKI ENERGYLANDIA W ZATORZE


 1. Wszystkie osoby wchodzące na teren Parku Rozrywki mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem przed wejściem do Parku Rozrywki i przestrzegać jego postanowień.
 2. Prawo wstępu do Parku Rozrywki – w dniach i godzinach jego otwarcia – mają osoby, które posiadają ważny bilet wstępu, zaproszenia imienne lub specjalny bezpłatny bilet (dalej jako: „bilet wstępu”). Rodzaje biletów wstępu i krąg osób uprawnionych do korzystania z poszczególnych rodzajów biletów (zasady sprzedaży tychże biletów) jest każdorazowo publikowany na stronie internetowej energylandia.pl oraz przed punktami kasowymi przy wejściu do Parku Rozrywki. Ceny biletów wstępu określa cennik.
 3. Do wejścia na teren Parku Rozrywki uprawniają następujące bilety (nie dotyczy biletów grupowych):
  a. zakupu można dokonać zarówno w Kasach Parku Rozrywki jak i przez Internet:
  • normalny;
  • normalny 2-dniowy;
  • ulgowy;
  • ulgowy 2-dniowy;
  • do lat 3;
  • dla osób niepełnosprawnych do 12 roku życia;
  • dla osób niepełnosprawnych powyżej 12 roku życia;
  • dla kobiet w ciąży.
  b. zakupu można dokonać wyłącznie w kasach Parku Rozrywki:
  • normalny całoroczny;
  • ulgowy całoroczny;
  • urodzinowy;
  • dla młodej pary.
 4. Zakup lub/i skorzystanie z niektórych z rodzajów biletów wstępu może być uzależnione od spełnienia dodatkowych kryteriów lub mogą być one wykorzystane w konkretny sposób:
  a. normalny 2-dniowy – z biletu można skorzystać jedynie w ciągu dwóch następujących po sobie dniach kalendarzowych;
  b. ulgowy – wyłącznie dla osób poniżej 140 cm lub seniorów powyżej 65 roku życia;
  c. ulgowy 2-dniowy – wyłącznie dla osób poniżej 140 cm lub seniorów powyżej 65 roku życia – z biletu można skorzystać jedynie w ciągu dwóch następujących po sobie dniach kalendarzowych;
  d. ulgowy całoroczny – wyłącznie dla osób poniżej 140 cm;
  e. do lat 3 – wyłącznie dla dzieci do 3 roku życia;
  f. urodzinowy – z biletu można skorzystać wyłącznie w dniu urodzin lub w innym dniu określonym jako dzień urodzin dla daty faktycznych urodzin Gościa, wskazanej w Kalendarzu Parku Rozrywki;
  g. dla kobiet w ciąży – wyłącznie dla kobiet w ciąży;
  h. dla młodej pary – wyłącznie dla młodej pary, w celu zorganizowania sesji ślubnej w Parku Rozrywki, promocja dotyczy pary młodej w stroju ślubnym oraz maksymalnie dwóch fotografów (niezależnie od daty ślubu);
  i. dla osób niepełnosprawnych do 12 roku życia – wyłącznie dla dzieci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności do 12 roku życia;
  j. dla osób niepełnosprawnych powyżej 12 roku życia – wyłącznie dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności od 12 roku życia.
  Park Rozrywki zastrzega jednocześnie, iż w celu zakupu lub skorzystania z danego biletu koniecznym będzie przedstawienie stosownego dokumentu ze zdjęciem (chyba, że z okoliczności faktycznych niewątpliwie wynika zasadność zakupu lub skorzystania z takiego rodzaju biletu), potwierdzającego zasadność zakupu lub skorzystania z danego biletu. Przykładowe dokumenty dla danej kategorii biletów znajdują się w cenniku.
  Zasady sprzedaży określonych biletów (np. objętych promocjami) mogą zawierać dodatkowe uwarunkowania oprócz uwarunkowań opisanych w pkt 4, zawarte w aktualnie obowiązującym cenniku. Cennik ten dostępny jest zarówno na stronie internetowej Parku Rozrywki jak i przed kasami w Parku Rozrywki.
 5. Bilet wstępu lub zaproszenie imienne uprawnia do korzystania ze wszystkich dostępnych urządzeń i atrakcji przez cały okres przebywania na terenie Parku Rozrywki, przy czym korzystanie ze specjalnie oznaczonych dostępnych atrakcji/urządzeń związane jest z utrwaleniem wizerunku Gościa w otoczeniu innych Gości korzystających z tychże atrakcji/urządzeń w celu wykonania dodatkowej usługi przez Park Rozrywki lub podmiot trzeci, za odrębną płatnością Gościa, polegającej na nabyciu przez niego zdjęcia/gadżetu z opisanym powyżej wizerunkiem z danej atrakcji/urządzenia Parku Rozrywki.
 6. Na terenie Parku Rozrywki funkcjonuje atrakcja – Park Wodny (Water Park), który jest otwarty wyłącznie przy korzystnych warunkach atmosferycznych (wyłącznie w godzinach pozwalających na korzystanie z tej atrakcji). Warunki te wraz z okresem otwarcia Parku Wodnego i zasadami korzystania z Parku Wodnego zostały określone w regulaminie Parku Wodnego dostępnym przed wejściem do Parku Rozrywki, w Biurze Obsługi Parku, jak i również na stronie internetowej energylandia.pl.
 7. Przed wejściem na teren Parku Rozrywki Gość jest informowany – za pośrednictwem tablicy informacyjnej – o możliwości korzystania z atrakcji Parku Wodnego w tym dniu (przy czym tablica informacyjna wskazuje, czy w danej chwili ta atrakcja jest dostępna). W Biurze Obsługi Parku można uzyskać informacje, do której godziny, w dniu skierowania zapytania, atrakcja ta będzie dostępna.
 8. Bilet wstępu do Parku Rozrywki jest ważny przez oznaczony na nim okres, a w przypadku braku takiego oznaczenia przez okres trzydziestu dni od momentu jego wydania (zakupu w kasie biletowej), nie dłużej niż do ostatniego dnia otwarcia Parku Rozrywki w danym sezonie, w którym bilet wstępu został zakupiony – w godzinach i dniach otwarcia Parku Rozrywki. Bilet wstępu uprawnia do jednorazowego skorzystania ze wstępu do Parku Rozrywki, chyba że na bilecie wstępu inaczej zaznaczono. W przypadku dwudniowego biletu wstępu wyjaśnia się, iż taki bilet wstępu daje możliwość wstępu do Parku Rozrywki w następny dzień kalendarzowy (bez względu na to, czy jest to dzień ustawowo wolny od pracy czy nie) po dniu, w którym nastąpiło pierwsze wejście na jego podstawie do Parku Rozrywki, chyba że w opisany powyżej następny dzień kalendarzowy Park Rozrywki, zgodnie z jego kalendarzem otwarcia, będzie nieczynny – w takiej sytuacji taki bilet wstępu uprawnia wyłącznie do jednorazowego wejścia do Parku Rozrywki na jego podstawie, bez możliwości wstępu do Parku Rozrywki w późniejszym dniu jego otwarcia (tj. w innym dniu niż opisany powyżej następny dzień kalendarzowy). Dwudniowy bilet wstępu jest sprzedawany przez Park Rozrywki wyłącznie w czasie dającym możliwość jego wykorzystania w opisany powyżej sposób, tj. „dzień po dniu”, zgodnie z kalendarzem otwarcia Parku Rozrywki, w okresie ważności takiego biletu, przy czym od Gościa zależy, kiedy wykorzysta bilet wstępu.
 9. Bilety grupowe są przeznaczone wyłącznie dla zorganizowanych co najmniej piętnastoosobowych grup. Biletów grupowych nie można wykorzystać indywidualnie, chyba że są to bilety w wersji „bilet prezentowy”. Nabycie biletów grupowych uwarunkowane jest wcześniejszą, co najmniej jednodniową, ich rezerwacją przed przyjazdem grupy (rezerwacji należy dokonywać za pośrednictwem maila: grupy@energylandia.pl).
 10. Z Vouchera nominalnego można skorzystać wyłącznie w okresie jego ważności, tj. w okresie danego sezonu otwarcia Parku Rozrywki, w którym został on wydany. Voucher można wykorzystać w sklepach i w punktach gastronomicznych na terenie Parku Rozrywki, chyba że przy danym obiekcie wskazano, iż nie jest respektowana płatność przy użyciu vouchera. Jeżeli aktualna wartość vouchera przekracza wartość zakupu towaru/usługi, pozostałe po zakupie środki pozostaną powiązane z voucherem i mogą zostać wykorzystane do następnej pełnej bądź częściowej zapłaty za towar/usługę. Jeżeli aktualna wartość vouchera nie przekracza wartości zakupu towaru/usługi, Gość zobowiązany jest do uregulowania różnicy pomiędzy wartością zakupu a aktualną wartością vouchera w pieniądzu (gotówką lub kartą płatniczą). Voucher nie może być zamieniony ani w całości, ani w części na gotówkę ani inny środek płatniczy.
 11. Po wejściu na teren Parku Rozrywki na podstawie biletu wstępu, jego opuszczenie zostaje uznane za koniec korzystania z atrakcji (tj. wykorzystanie biletu wstępu). Ponowne wejście na teren Parku Rozrywki jest możliwe jedynie po zakupieniu nowego biletu lub na podstawie specjalnej opaski lub pieczęci wykonanej przez pracownika ochrony na przedramieniu osoby opuszczającej Park, w przypadku, gdy osoba ta powróci do Parku Rozrywki w ciągu tego samego dnia, w jakim został wykorzystany bilet wstępu.
 12. Zabrania się przekazywania biletu wstępu po wejściu do Parku Rozrywki osobie trzeciej celem wejścia przez tę osobę do Parku Rozrywki na podstawie przekazanego jej biletu, który został uprzednio wykorzystany do wejścia do Parku Rozrywki. Taki bilet nie uprawnia osoby trzeciej do wstępu do Parku Rozrywki.
 13. Dziecko do 13 roku życia przebywające na terenie Parku Rozrywki powinno znajdować się pod stałą opieką osoby pełnoletniej (np. prawnego opiekuna lub osoby upoważnionej przez niego w sposób prawnie dozwolony; nauczyciela) zobowiązanej do nadzoru nad tym dzieckiem, przy czym ta osoba sprawująca nadzór decyduje, czy dziecko korzystać będzie samodzielnie czy razem z tą osobą z danej atrakcji/urządzenia zgodnie z warunkami korzystania z danej atrakcji/urządzenia.
 14. Zasady korzystania z atrakcji i urządzeń określają regulaminy i informacje umieszczone przy poszczególnych urządzeniach. Z urządzeń korzystać można tylko i wyłącznie za zgodą i w obecności obsługi atrakcji/urządzenia, z wyłączeniem atrakcji i urządzeń oraz stref bezobsługowych. Obsługa urządzenia ma prawo ze względów bezpieczeństwa i w uzasadnionych obiektywnie przypadkach odmówić danej osobie, w tym osobie niepełnoletniej, seniorowi, osobie niepełnosprawnej lub niesprawnej ruchowo skorzystania z danej atrakcji/urządzenia, ze względu na jej bezpieczeństwo lub bezpieczeństwo osób przebywających w pobliżu.
 15. W celu zachowania bezpieczeństwa, w szczególności sytuacji dotyczących możliwości samodzielnej ewakuacji Gościa z danej atrakcji/urządzenia oraz z uwagi na specyfikę atrakcji/urządzeń, Obsługa Parku Rozrywki może odmówić skorzystania z danego urządzenia/atrakcji osobie, która ze względów obiektywnych nie może samodzielnie w pełni skorzystać z danej atrakcji/urządzenia.
 16. Przy uwzględnieniu pozostałych postanowień Regulaminu każdy Gość podejmuje samodzielną decyzję o korzystaniu z danej atrakcji/urządzenia dostępnego w Parku Rozrywki przy uwzględnieniu swoich (a jeżeli jest osobą zobowiązaną do nadzoru nad dzieckiem – to dziecka) umiejętności, możliwości, stanu zdrowia oraz aktualnego przygotowania organizmu do ewentualnego wysiłku (rozgrzewce) lub działania na niego przeciążeń/niedociążeń, jak i wynikających z powyższego ewentualnych ograniczeń, zagrożeń lub ryzyka. Korzystać z atrakcji/urządzeń można tylko w obuwiu dobrze trzymającym się stopy, przy czym zaleca się, aby korzystać z atrakcji/urządzeń w obuwiu sportowym, chyba że regulamin danej atrakcji/urządzenia stanowi inaczej (zobacz odmienne uregulowania dotyczące atrakcji/urządzeń znajdujących się w strefie wodnej). Z pozostałej infrastruktury Parku Rozrywki (w tym z miejsc przeznaczonych do komunikacji po Parku Rozrywki) należy korzystać w obuwiu. Zakazuje się przy tym korzystania z atrakcji/urządzeń nieznajdujących się w Parku Wodnym w stroju kąpielowym. Zasady dotyczące ubioru na poszczególnych atrakcjach/urządzeniach znajdują się na piktogramach umiejscowionych przy poszczególnych atrakcjach/urządzeniach. Osoby z problemami zdrowotnymi (jak i kobiety w ciąży), u których w szczególności niezalecane jest korzystanie z atrakcji/urządzeń wiążących się z: działaniem przeciążeń/niedociążeń na korzystającego; przebywaniem na dużej wysokości; osiąganiem dużych prędkości, z uwagi na swoje bezpieczeństwo, nie powinny korzystać z takich atrakcji/urządzeń znajdujących się w Parku Rozrywki.
 17. Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych Gości, informujemy, iż urządzenia w Parku Rozrywki posiadają odgórnie ustalone parametry dla osób z nich korzystających z nich (m.in. wzrost, wiek, ograniczenia wagowe, etc.). Wobec powyższego zakazane jest korzystanie z urządzeń – które posiadają takie obostrzenia – przez osoby, których warunki fizyczne (m.in. wzrost, waga, tęgość) uniemożliwiają bezpieczne i zgodne z instrukcją producenta korzystanie z urządzenia. Standardowe warunki korzystania z danego urządzenia znajdują się na tablicy informacyjnej przed wejściem na atrakcje oraz na stronie internetowej parku. Na urządzenia/atrakcje obowiązuje zakaz wnoszenia, jak i używania: urządzeń typu telefon, kamera, aparat fotograficzny lub urządzeń o tożsamych funkcjonalnościach, a także zakaz wnoszenia przedmiotów mogących wypaść/zerwać się, etc. Gościowi podczas korzystania z urządzenia/atrakcji.
 18. Ponieważ Goście przyjeżdżają do naszego Parku z różnych, czasami bardzo odległych części kraju, Energylandia nie odmawia wstępu takim osobom, nawet przy bardzo dużej frekwencji. Nie ma górnego limitu pojemności i dopóki nie stanowić to będzie zagrożenia dla bezpieczeństwa, wszystkie osoby, które zakupią bilet wstępu zostaną do Parku wpuszczone. W weekendy i pogodne dni należy liczyć się z dużą frekwencją w Parku, a co za tym idzie również z dłuższym czasem oczekiwania na dostęp do poszczególnych urządzeń i atrakcji, w takiej sytuacji kolejki do danego urządzenia/atrakcji mogą wymagać oczekiwania dłuższego niż sześćdziesiąt minut. Przed wejściem do Parku Rozrywki oraz na jego terenie znajdują się tablice informacyjne z aktualną na moment wyświetlenia informacją o przewidywanym okresie oczekiwania do wskazanej na tychże tablicach atrakcji/urządzeniu (aktualny na ten moment przewidywany okres oczekiwania w danej kolejce do określonej atrakcji/urządzenia). Okres oczekiwania w kolejce po wejściu do Parku Rozrywki może ulegać zmianie, w tym może ulec wydłużeniu. Dla FASTPASS zostały przewidziane odrębne kolejki w celu skorzystania z oznaczonych urządzeń/atrakcji na terenie Parku Rozrywki.
 19. Park Rozrywki informuje, iż pokaz (np. pokaz kaskaderski), który miał mieć miejsce na terenie Parku Rozrywki w danym dniu może nie odbyć się w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie danego pokazu (tj.: problemy zdrowotne artysty (np. kontuzja), niekorzystne warunki atmosferyczne) – celem zapewnienia bezpieczeństwa Gości Parku i samych artystów. Gość może w każdym czasie – w szczególności przed wejściem do Parku Rozrywki – uzyskać stosowne informacje na temat odbywających się pokazów lub planowanych pokazach danego dnia w Parku Rozrywki w Biurze Obsługi Parku.
 20. Urządzenia/atrakcje – których prawidłowe i bezpieczne działanie jest uzależnione od warunków atmosferycznych – są uruchamiane oraz są dostępne dla Gości wyłącznie w warunkach atmosferycznych (pogodowych) umożliwiających bezpieczne korzystanie z urządzeń/atrakcji. W warunkach uniemożliwiających bezpieczne korzystanie z urządzeń/atrakcji (tj. burza, wichura, ulewny deszcz, grad, trzęsienie ziemi, wyładowania atmosferyczne i inne tego typu zjawiska atmosferyczne) urządzenia/atrakcje są niedostępne dla Gości, przy czym do dyspozycji Gości pozostają atrakcje/urządzenia Parku Rozrywki, których prawidłowe i bezpieczne działanie nie jest uzależnione od warunków atmosferycznych.
 21. Informacje o urządzeniach/atrakcjach, które w danym momencie nie są dostępne dla Gości są każdorazowo dostępne w Biurze Obsługi Parku, a także informacja o części z nich znajduje się na tablicach informacyjnych umiejscowionych przez wejściem do Parku Rozrywki oraz na jego terenie.
 22. Na terenie Parku Rozrywki zabrania się:
  • palenia tytoniu, z wyłączeniem specjalnie oznakowanych i przeznaczonych do tego miejsc
  • wnoszenia lub posiadania – broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów łatwopalnych, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych, tzw. „dopalaczy” oraz innych przedmiotów mogących spowodować zagrożenia dla życia lub zdrowia osób przebywających na terenie Parku Rozrywki;
  • wnoszenia i spożywania wszelkiego rodzaju napojów alkoholowych zakupionych poza terenem Parku Rozrywki;
  • wynoszenia poza teren Parku Rozrywki jakichkolwiek przedmiotów będących własnością Parku Rozrywki;
  • spożywania napojów alkoholowych zakupionych na terenie Parku Rozrywki w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
  • zanieczyszczania lub zaśmiecania Parku Rozrywki;
  • naruszania lub niszczenia przedmiotów należących do Parku Rozrywki albo innych osób;
  • wchodzenia do pomieszczeń lub części pomieszczeń nie przeznaczonych dla osób nieuprawnionych, m.in.: kuchni, pomieszczeń gospodarczych, biur, szatni personelu, magazynów, zapleczy, itd.), jak i chodzenia poza wyznaczone do komunikacji (tj. uliczki, utwardzone ciągi piesze, alejki, mosty, tunele) po Parku Rozrywki miejsca;
  • sprzedawania, reklamowania, akwizycji lub przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody właściciela Parku Rozrywki;
  • naklejania nalepek na terenie parku lub malowania po ścianach;
  • niszczenia zieleni, w tych wchodzenia na tereny zielone, chyba że dany teren jest wyraźnie oznaczony jako przeznaczony dla Gości;
  • wchodzenia: do sztucznych stawów lub basenów; na ogrodzenia; za ogrodzenia lub krawężniki oddzielające miejsca wyznaczone do komunikacji po Parku Rozrywki od terenów zielonych lub wyłączonych spod korzystania przez Gości; na dekoracje znajdujące się na terenie Parku Rozrywki, jak i zakazane jest korzystanie z nich, oraz innych przedmiotów nie stanowiących atrakcji lub urządzeń Parku zgodnie z mapą Parku Rozrywki, dostępną przed wejściem do Parku Rozrywki oraz na stronie www.energylandia.pl, chyba że przy danym przedmiocie postanowiono inaczej;
  • wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psa asystującego osobie niepełnosprawnej (tj. pies przewodnik osoby niewidomej lub niedowidzącej; pies asystent osoby niepełnosprawnej ruchowo; pies sygnalizujący osoby głuchej lub niedosłyszącej; pies sygnalizujący atak choroby (np. epilepsji, chorób serca)) na zasadach określonych w art. 20a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  • jazdy na rowerze, rolkach, deskorolkach, wrotkach, hulajnogach lub innych podobnych urządzeniach (nie dotyczy personelu oraz osób upoważnionych) i wnoszenia na jego teren takich rzeczy;
  • jakichkolwiek zachowań dyskryminujących pozostałych Gości (m.in. rasizm, antysemityzm, ksenofobia czy homofobia);
  • wykonywania – nad terenem należącym do Właściciela Parku Rozrywki – lotów dronów, oraz innych bezzałogowych statków powietrznych lub innych tożsamych czynności. Zakaz ten dotyczy również balonów, lotni, paralotni, paralotni z napędem, motolotni, itp.
 23. Do Parku Rozrywki nie zostaną wpuszczone osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków, środków psychotropowych lub innych substancji odurzających, zachowujące się agresywnie, posiadające przedmioty wymienione w pkt. 22 regulaminu, oraz wobec których wcześniej została orzeczona kara zakazu wstępu do Parku Rozrywki. Terminowy zakaz wejścia do Parku Rozrywki może zostać nałożony przez właściciela Parku Rozrywki, w przypadku uzasadnionym bezpieczeństwem pozostałych Gości Parku Rozrywki, wobec osoby, która w rażący sposób naruszyła Regulamin Parku Rozrywki lub przepisy prawa na terenie Parku Rozrywki. Zakaz wstępu do Parku Rozrywki mają osoby wpisane do rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym.
 24. Pracownik ochrony:
  • ma prawo ująć osobę, która stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, do czasu przyjazdu Policji na miejsce zdarzenia;
  • może wpuścić osobę do Parku Rozrywki, co do której istniały podejrzenia, że posiada lub wnosi przedmioty, o których mowa w pkt. 22 po uprzednim przeglądnięciu rzeczy osoby, która wyraziła na to zgodę.
 25. Osoby wchodzące na teren Parku Rozrywki proszone są o niepozostawianie swoich rzeczy/ bagaży w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
 26. Z uwagi na względy bezpieczeństwa oraz zakazy wnoszenia przedmiotów określonych w pkt. 22 na teren Parku Rozrywki, osoba wchodząca na teren Parku Rozrywki na polecenie pracownika ochrony, uzasadnione podejrzeniem wniesienia przedmiotów niedozwolonych lub względami bezpieczeństwa, powinna poddać się dobrowolnie kontroli bagażu, który zabiera ze sobą do Parku Rozrywki. Naruszenie tego postanowienia, jak i stwierdzenie naruszenia względów bezpieczeństwa czy wniesienie na teren Parku Rozrywki przedmiotów niedozwolonych, uzasadnia odmowę dalszego świadczenia usług przez Park Rozrywki oraz natychmiastowe wyproszenie takiej osoby z terenu Parku Rozrywki.
 27. Osoby zakłócające porządek publiczny lub naruszające swoim zachowaniem niniejszy regulamin Parku Rozrywki lub ogólnie przyjęte normy zachowania, będą wypraszane z terenu Parku Rozrywki oraz z parkingu dla Gości Parku, bądź, w zakresie dozwolonym prawem, ujęte w celu niezwłocznego oddania tych osób w ręce Policji. W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu Parku Rozrywki, pracownicy ochrony w granicach prawa uprawnieni są do użycia – przewidzianych ustawą o ochronie osób i mienia – środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych w Parku Rozrywki lub na jego terenie, a także na terenie parkingu przeznaczonego dla Gości Parku, popełnienia wykroczenia lub przestępstwa, naruszenia zasad bezpieczeństwa – pracownicy ochrony, w zakresie i sytuacjach dozwolonych prawem, mają prawo ująć sprawcę w celu niezwłocznego oddania tej osoby Policji.
 28. Reklamacje prosimy zgłaszać w Biurze Obsługi Parku lub drogą elektroniczną na adres: biuro@energylandia.pl. Informujemy, iż formularz reklamacyjny za pośrednictwem, którego można zgłosić reklamację jest dostępny w kasach biletowych, w Biurze Obsługi Parku Rozrywki oraz na stronie internetowej Parku Rozrywki. Celem prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, zwracamy się o: przedstawienie dowodu potwierdzającego zakup reklamowanej rzeczy/biletu wstępu, złożenie oświadczenia (żądania) z opisem reklamacji, a w przypadku reklamacji rzeczy dodatkowo o jej dostarczenie, na adres Parku Rozrywki, tj. Al. 3 Maja 2, 32-640 Zator. Informacja o rozparzeniu reklamacji zostanie przekazana reklamującemu w formie pisemnej lub elektronicznej (wiadomość e-mail) na wskazane przez reklamującego dane kontaktowe w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Park Rozrywki (w przypadku umów sprzedaży rzeczy termin ten wynosi 14 dni). W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, w zależności od żądania reklamującego, towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy, cena zostanie obniżona, a w przypadku odstąpienia od umowy środki pieniężne zostaną zwrócone.
 29. W przypadku biletów wstępu lub karnetów, zakupionych u pośredników, dystrybutorów, w biurach turystycznych, etc., reklamacje i ewentualne zastrzeżenia oraz skargi należy kierować bezpośrednio do podmiotu, u którego dane bilety zostały zakupione. Reklamacje oraz skargi w sprawach takich biletów nie będą rozpatrywane przez Energylandię.
 30. Obsługa Parku Rozrywki ma prawo:
  • odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej;
  • odmówić obsługi gości, którzy zachowują się agresywnie lub wulgarnie
 31. Osoba przebywająca w Parku Rozrywki ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody i zniszczenia mienia powstałe z jej winy.
 32. Park Rozrywki nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności materialnej za rzeczy zgubione lub pozostawione w Parku Rozrywki, jak również w jego otoczeniu, na parkingach lub w innych miejscach przylegających do terenu Parku Rozrywki – co nie dotyczy sytuacji, w której rzecz stanowi przedmiot umowy przechowania zawartej pomiędzy Parkiem Rozrywki a Gościem (np. rzecz pozostawiona w szatni) lub Park Rozrywki rzecz odnalazł lub wykonuje obowiązki zarządcy w stosunku do znalezionej rzeczy przewidziane ustawą o rzeczach znalezionych. Zgubione rzeczy prosimy zgłaszać w kasach Parku Rozrywki lub drogą elektroniczną na adres: znalezione@energylandia.pl
 33. Rzeczy zgubione lub pozostawione w Parku Rozrywki, w przypadku ich odnalezienia przez Pracownika Parku Rozrywki lub oddane przez osobę trzecią do biura rzeczy znalezionych można odebrać w biurze rzeczy znalezionych, który znajduje się w budynku biurowym Energylandii pod adresem: Al. 3 Maja 2, 32-640 Zator, w terminie do 30 dni od momentu ich odnalezienia.
 34. Na terenie Parku rozrywki można skorzystać z pomocy Ratownika Medycznego. Pracownik Parku Rozrywki wskaże drogę do Punktu Medycznego lub wezwie Ratownika Medycznego do osoby wymagającej jego pomocy.
 35. W przypadku doznania jakiegokolwiek urazu lub obrażenia ciała, bez względu na jego charakter należy skontaktować się z Ratownikiem Medycznym dyżurującym w danej chwili w parku. Takie zgłoszenie będzie stanowić podstawę do ubiegania się o ewentualne odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej Parku Rozrywki.
 36. Energylandia oddaje do dyspozycji swoich Gości płatne, niestrzeżone, dozorowane parkingi, z tym zastrzeżeniem, że parking dla autokarów grup zorganizowanych Gości Parku Rozrywki jest bezpłatny. Ceny parkingów określa cennik. Szczegółowe warunki korzystania z parkingów określa regulamin parkingów.

 37. W Parku, jak i na terenie przyległym należącym do Parku znajduje się system monitoringu. Osoby wchodzące na teren Parku mają tego świadomość i wyrażają zgodę na monitoring.
 38. Osoby wchodzące na teren Parku Rozrywki wyrażają zgodę (a w przypadkach przewidzianych prawem – udziela ją właściwa osoba uprawniona, np. przedstawiciel ustawowy) na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku, zarejestrowanego podczas pobytu w Rodzinnym Parku Rozrywki w Zatorze – Energylandia dla celów marketingowych (art. 81 prawa autorskiego). Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych. Zgoda obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez osoby trzecie w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów marketingowych, zdjęć, reportaży, filmów promocyjnych, teledysków, programów telewizyjnych i transmisji audio-wizualnych oraz informacji dotyczących wydarzeń i imprez odbywających się na terenie Parku, w tym w sieci Internet i na portalach społecznościowych. Zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 prawa autorskiego zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak m.in. zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.
 39. Nad przestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu jak i zasad korzystania, o których mowa w pkt. 12 czuwa Właściciel Parku Rozrywki, jego kierownictwo, personel, obsługa oraz pracownicy ochrony. Osoby przebywające na terenie Parku Rozrywki mają bezwzględny obowiązek stosowania się do zaleceń wyżej opisanych osób – mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie Parku Rozrywki. Właściciel Parku może uchylić wobec określonej osoby zakaz wnoszenia określonego przedmiotu lub wykonywania określonej czynności przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa – o ile jest to uzasadnione uprzednim porozumieniem z właścicielem Parku Rozrywki w formie pisemnej.
 40. Park Rozrywki nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek siły wyższej, sił natury, warunków atmosferycznych, wyłącznej winy poszkodowanego lub osoby trzeciej.
 41. Park Rozrywki nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie przerwy w dostawie prądu, gazu, wody lub innych mediów, jak również za wszelkie niedogodności jakie wynikną z tego tytułu, a których powstanie nie było zależne od działania bądź zaniechania Parku Rozrywki.
 42. Park Rozrywki dołoży staranności, aby wszystkie urządzenia/atrakcje były dostępne dla Gości Parku w danym dniu korzystania z nich. Ewentualne przerwy w działaniu poszczególnych urządzeń spowodowane mogą być koniecznością podjęcia działań w celu zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego korzystania z urządzeń/atrakcji w Parku Rozrywki lub czynnikami od Parku niezależnymi (np. warunki atmosferyczne, w których korzystanie z danego rodzaju urządzenia/atrakcji może być niebezpieczne dla korzystających) – przy czym do dyspozycji Gości pozostają pozostałe atrakcje/urządzenia Parku Rozrywki, których prawidłowe i bezpieczne działanie nie jest uzależnione od wyżej opisanych okoliczności.
 43. Park Rozrywki zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, jeżeli uzna to za konieczne lub niezbędne do poprawy obsługi Gości Parku Rozrywki – przy czym zmiany te odnosić się będą do umów zawartych po wejściu w życie zmienionego Regulaminu.
 44. Wyłącznie w przypadku nabycia biletów indywidualnych można skorzystać z przysługujących danej osobie uprawnień wynikających z posiadania Karty Dużej Rodziny uprzednio ją przedstawiając (w przypadku biletów całorocznych, biletów grupowych, biletów zniżkowych nie ma możliwości skorzystania z tych uprawnień).
  45. W celu umieszczenia numeru NIP na paragonie w kasach Parku Rozrywki, należy poinformować o tym kasjera przed rozpoczęciem procedury sprzedaży.
 45. Procedura ta obejmuje zarówno zakup biletów wstępu do Parku Rozrywki jak i zakupów artykułów/towarów na terenie Parku Rozrywki. Faktury VAT wystawiane są do paragonów z numerem NIP od kwoty 450,00 zł brutto w Biurze Obsługi Klienta lub przesyłane mailowo po uprzednim złożeniu oryginału paragonu. W celu uzyskania dokumentu elektronicznego należy przesłać zapytanie na adres: sekretariat@energylandia.pl.
 46. Regulacje odnoszące się do danych osobowych reguluje Polityka Prywatności Parku Rozrywki.
 47. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25 czerwca 2022 r. i obowiązuje względem umów zawartych od wskazanego powyżej momentu.

Regulamin Parku [PDF]  Terms and conditions of Park [PDF]

Polityka Prywatności Parku [PDF]  Privacy policy of the Park [PDF]

Polityka prywatności strony energylandia.pl   Privacy policy of the website [PDF]

Regulamin Water Park  Terms and conditions Water Park [PDF]

Regulamin Parkingu Energylandia[PDF]    Parking Regulations[PDF]


Formularz reklamacji [PDF]   Regulamin ciuchcia [PDF]  Regulamin sprzedaży biletów online [PDF]

Electronic tickets sales regulations [PDF] 


Właściciel Parku Rozrywki uprzejmie informuje, że zmienił nazwę z Energy 2000 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Energylandia sp. k. na „Energylandia Goczał Family sp. k.” oraz adres siedziby z Przytkowic na Zator (adres: ul. 3 Maja 2, 32-640 Zator).

Dane właściciela Parku Rozrywki – spółka pod firmą: Energylandia Goczał Family sp. k. z siedzibą w Zatorze (adres: al. 3 Maja 2, 32-640 Zator),  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000605098, NIP: 5511735768, REGON: 070883960.