NÁVŠTĚVNICKÝ ŘÁD RODINNÉHO ZÁBAVNÍHO PARKU ENERGYLANDIA V ZATORE

 1. Všechny osoby pohybující se v prostorách Zábavního parku jsou povinné se seznámit s tímto Řádem. Vstup a pobyt na území Zábavního parku jsou podmíněné přijetím tohoto Řádu.
 2. Právo vstupu do Zábavního parku mají osoby s platnou vstupenkou, pozvánkou na jméno nebo speciální bezplatnou vstupenkou. Druhy vstupenek a okruh osob oprávněných využívat jednotlivé druhy vstupenek je vždy publikovaný na stránce  energylandia.pl a před pokladnami u vchodu do Zábavního parku.
 3. Narozeninová vstupenka opravňující ke vstupu do Zábavního parku v den narozenin za cenu 1 zł pro osobu do 17. roku života (včetně) je poskytovaná výlučně po předcházejícím vyjádření souhlasu osoby, která využívá slevu (doprovázející dospělá osoba) se zpracováním jejích údajů podle zákona o ochraně osobních dat, obsažených ve fotokopii (odevzdané Zábavnímu parku) aktuálního dokladu potvrzujícího věrohodným způsobem věk této osoby (zpracovávají se výlučně údaje jako jsou: jméno a příjmení, adresa bydliště, datum narození a případně jméno a příjmení doprovázející dospělé osoby, která využívá slevu, ostatní údaje jsou začerněné) majitelem Zábavního parku výlučně pro účely vystavení faktury/účtu a vedení finančních záležitostí Zábavního parku.
 4. Vstupenka nebo pozvánka na jméno opravňuje k využívání všech zařízení a atrakcí během celého pobytu na území Zábavního parku.
 5. V odůvodněných případech může obsluha Zábavního parku před vstupem osob s rodinnou vstupenkou /Bilet Rodzinny do Zábavného parku/ požádat, aby tyto osoby doložily oprávnění –       pomocí dokladů potvrzujících věrohodným způsobem věk těchto osob, pro využití rodinné vstupenky. V případě, že se zjistí, že osoby s rodinnou vstupenkou nejsou oprávnění ji využít, odmítne obsluha vstup do Zábavního parku       těmto osobám na základě takové vstupenky. V tomto případě mohou tyto soby vejít do Zábavního parku po příslušném doplacení podle ceníku do ceny vstupenek, které dané osoby mohou využít nebo podle všeobecných zásad.
 6. Po zakoupení vstupenky a vstupu do prostor Zábavního parku, bude odchod z parku uznaný jako konec využívání atrakcí. Opětovný vstup do prostor Parku bude možný jen po zakoupení nové vstupenky nebo na základě razítka přiloženého pracovníkem ochrany na předloktí osoby, která vychází z Parku. Musí se do Parku vrátit nejpozději do 30 minut od okamžiku opuštění Parku. V odůvodněných a výjimečných případech možné od této zásady ustoupit, ale jen po získání souhlasu majitele nebo vedení Zábavního parku.
 7. Je zakázáno předávat zakoupenou vstupenku po vstupu do Zábavního parku tak, aby mohla do Zábavního parku vstoupit třetí osoba.
 8. O děti do 13. roku věku se musí v prostorech Zábavního parku starat dospělá osoba.
 9. Zábavní park bude poskytovat akční slevy cen vstupenek pro postižené osoby. Poskytují se výlučně po předchozím vyjádření souhlasu postižené osoby (jejího opatrovníka) se zpracováním jejích údajů, podle zákona o ochraně osobních dat, obsaženém ve fotokopiích (odevzdaném Zábavnímu parku) aktuálního dokladu potvrzujícího věrohodným způsobem postižení této osoby (zpracovávány jsou výlučně údaje jako je: jméno a příjmení, adresa bydliště, datum narození, informace o postižení, a případně jméno a příjmení opatrovníka postižené osoby, která využívá slevu, další údaje jsou začerněné majitelem Zábavního parku. Údaje slouží výlučně pro účely vystavení faktury/účtu a vedení finančních záležitostí Zábavního parku. Částka slevy je uváděna v ceníku.
 10. Zásady využívání atrakcí a zařízení určují řády a informace umístěné u jednotlivých zařízení. Zařízení je možné využívat jen a výlučně po souhlasu a za přítomnosti obsluhy zařízení, to se netýká atrakcí a zařízení a zón bez obsluhy. Obsluha zařízení má právo kvůli bezpečnostním opatřením a v odůvodněných případech odmítnout dané osobě využití zařízení nebo atrakce Zábavního parku.
 11. Za účelem zachování bezpečnosti a s ohledem na specifiku atrakcí/zařízení může obsluha Zábavního parku odmítnout využití daných atrakcí a zařízení osobě, která objektivně nemůže samostatně plně využít dané atrakce a zařízení.
 12. Zařízení v Energylandii mají standardní rozměry křesel a sedadel/sedaček. V souvislosti s tím mají omězení těl. hmotnosti a těl. výšky stejně jako zásady využití bezpečnostních systémů. Osoby, které mají nestandardní rozměry a těl. Hmotnost musí počítat s tím, že nebudou moct využít některé, či ve výjimečných případech dokonce žádné atrakce. Podkladem pro reklamaci náhrady škody, ani jakékoliv jiné nároky vůči Zábavnímu parku Energylandia (vrácení ceny vstupenek, slevy, atd.) nemůže být to, že nebylo možné využít atrakce a zařízení.
 13. Hosté přijíždění do našeho Parku z různých, občas velmi vzdálených míst. Energylandia neodmítne vstup takovým osobám ani v případě velmi velké frekvence. Neexistuje horní limit počtu hostů a pokud to nebude ohrožovat bezpečnost, bude všem osobám, které zakoupí vstupenku umožněn vstup do Parku. Během víkendů a dnů s pěkným počasím je nutné počítat s vysokou návštěvností parku, a s tím spojeným delším čekáním na přístup k jednotlivým atrakcím a zařízením. Informujeme, že Energylandia nebude projednávat reklamace a stížnosti spojené s davem lidí, frontami a dlouhým čekáním na přístup k atrakcím a zařízením.
 14. Nepříznivé a náročné atmosférické podmínky (bouřky, vichřice, přívalové deště) nemohou být podkladem pro reklamaci ani jakékoliv nároky vůči Energylandii. Park nemá vliv na počasí ani atmosférické podmínky. Klient se na vlastní zodpovědnost rozhoduje zakoupit vstupenku daný den a v daném momentě. Náhlá změna počasí není podkladem pro zpětnou úhradu nákladů na zakoupení vstupenky, reklamace nebo jiné nároky Energylandii.
 15. Osoby pohybující se v prostorách Zábavního parku jsou absolutně povinné dodržovat pokyny osob uvedených v bodu 33 – jejich zadáním je zajištění bezpečnosti a pořádku v prostorách Zábavního parku.
 16. V prostorách Zábavního parku je zakázáno:
 • kouření, kromě speciálně označených a k tomu určených míst;
 • přinášet nebo mít zbraň nebo jiné nebezpečné předměty, výbušné materiály, pyrotechnické výrobky, týká se i hořlavých materiálů, drog, omamných látek,  psychofarmak, tzv. „syntetických drog” a jiných předmětů, které mohou způsobit ohrožení života nebo zdraví osob v prostorách Zábavního parku;
 • přinášet a konzumovat alkoholické nápoje jakéhokoliv druhu koupené mimo prostory Zábavního parku;
 • vynášet mimo terén Zábavního parku jakékoliv předměty, které jsou majetkem Zábavního parku v místech k tomu neurčených;
 • znečišťování a zanechávání smetí v Zábavním parku;
 • poškozovat nebo ničit předměty patřící Zábavnímu parku nebo jiným osobám;
 • vstupovat do místností nebo částí místností neurčených pro osoby neoprávněné, mimo jiné: kuchyně, hospodářských místností, kanceláří, šaten personálu, skladů, zázemí, a pod.;
 • prodej, reklama, akvizice nebo organizování peněžních sbírek bez souhlasu majetele Zábavního parku;
 • vylepování nálepek v prostorách Parku nebo malování po stěnách;
 • ničení zeleně;
 • vstupovat do umělých nádrží nebo bazénů;
 • přivádět zvířata;
 • jízda na kolech, rolkách, skateboardech, kolečkových bruslích nebo jiných podobných. (netýká se personálu ani oprávněných osob)
 1. Do Zábavního parku nebudou vpuštěné osoby: nestřízlivé, pod vlivem drog, psychofarmak nebo jiných omamných látek, chovající se agresivně, mající předměty uvedené v bodě 16 Řádu ani osoby, které měly předcházející trest zákazu vstupu do Zábavního parku a rovněž ani osoby zapsané v registru vedeném Vrchním velitelem Policie /Komendant Główny Policji.
 2. Pracovník ochrany:
 • má právo zadržte osobu, která přímo ohrožuje život nebo zdraví lidí, rovněž chráněný majetek do okamžiku příjezdu Policie na místo události;
 • Může nepustit osobu do Zábavního parku, vůči které je podezření, že má nebo přináší předměty uvedené v bodě 16, po předcházející prohlídce věcí osoby, která s tím souhlasila.
 1. Osoby porušující veřejný pořádek nebo porušující svým chováním Řád Zábavního parku nebo běžně přijímané normy chování budou vyzvané, aby opustily prostory Zábavního parku (týká se rovněž parkoviště, které je součástí prostor Energylandie), nebo budou zadržené, aby byly okamžité odevzdané do rukou Policie. V případě hrubého porušení Řádu Zábavního parku mají pracovníci ochrany právo použít prostředky přímého nátlaku k zajištění bezpečnosti.
 2. Reklamace budou projednané v termínu 30 dnů od dat vyplnění a podání správně vyplněného formuláře reklamace v pokladně nebo kanceláři Energylandie (formulář reklamace je dostupný v pokladnách a v kanceláři Energylandie). K formuláři reklamace je nutné připojit kopii originální vstupenky zakoupené v Energylandii. Rozhodnutí ve věci reklamace/stížnosti dostanete písemnou formou nebo elektronicky na kontaktní údaje uvedené ve formuláři
 3. Stížnosti se projednávají výlučně písemnou formou nebo elektronicky. Písemnou formou vyplněním speciálního formuláře „Stížnosti” /Skargi i Zażalenia/, který je dostupný v kanceláři Energylandie. Elektronicky – zasláním mailu se stížností na e-mailovou adresu:  biuro@energylandia.pl s titulom: REKLAMÁCIA nebo STÍŽNOST Sťažnosť/ SKARGA.
 4. V případě vstupenek nebo karnetů, zakoupených u zprostředkovatelů, distributorů, v turistických kancelářích atd. prosíme zasílat reklamace a případné výhrady a stížnosti přímo tam, kdy byly dané vstupenky zakoupené. Reklamace a stížnosti ve věcech takovýchto vstupenek nebude Energylandia projednávat.
 5. Obsluha Zábavního parku má právo:
 • odmítnout podat alkohol osobě, která není střízlivá;
 • neobsloužit hosty, kteří se chovají agresívně nebo vulgárně.
 1. V případě způsobení materiálních škod v Parku/ jeho prostorách, spáchání přestupku/ trestného činu, porušení zásad bezpečnosti/ nevhodného chování mají       pracovníci ochrany právo zadržte pachatele, a okamžitě ho odevzdat do rukou Policie.
 2. Osoba, která se pohybuje v Zábavním parku je plně materiálně zodpovědná za všechny škody a zničení jmění, které vznikly její vinou.
 3. Zábavní park není v žádné míře materiálně zodpovědný za věci ztracené nebo zapomenuté v Zábavním parku ani v jeho okolí, na parkovištích či jiných místech, která přiléhají k prostorám Zábavního parku.
 4. Věci ztracené nebo ponechané v Zábavním parku bude možné vyzvednout v případě, že je najde pracovník Zábavního parku/odevzdá třetí osoba na místo nalezených věcí v tomto Parku, které se nachází v kancelářské budově Energylandie na adrese: Al. 3 Maja 2, 32-640 Zator, v termínu do 30 dnů od momentu jejich nálezu. Po uplynutí tohoto termínu budou věci odevzdané charitativním institucím.
 5. V prostorách Zábavního parku je možné využít pomoc zdravotnického záchranáře/ Ratownik Medyczny. V každém případě ukáže pracovník Zábavního parku cestu do zdravotního střediska /Punkt Medyczny/ nebo zavolá zdravotnického záchranáře osobě, která potřebuje jeho pomoc.
 6. V případě jakéhokoliv úrazu nebo tělesného zranění, bez ohledu na jeho charakter je nutné kontaktovat zdravotnického záchranáře, který má v Parku právě službu. Jen takové nahlášení bude podkladem pro ucházení se o případnou náhradu škody na základě pojistné smlouvy Parku.
 7. Energylandia dává svým klientům k dispozíci placené parkoviště. Parkoviště není hlídané, ale jen nad ním dozor. Nachází se v prostorách před hlavní branou Parku. Cena celodenního parkování je 5,00 zł.
 8. V celém Parku, stejně jako v přilehlých prostorách se nachází systém monitoringu. Osoby využívající atrakce Parku s monitoringem souhlasí.
 9. Osoby využívající atrakce Zábavního parku souhlasí s bezplatným využitím a šířením svých podobizen, registrovaných během pobytu v Rodinném zábavním parku v Zatore – Energylandii pro marketingové účely. Souhlas je udělený na dobu neurčitou a bez územního omezení. Souhlas zahrnuje též šíření podobizny třetími osobami v rámci vysílání a veřejné reprodukce marketingových materiálů, snímků, reportáží, propagačních filmů, DVD, televizních programů a audio-vizuálních přenosů stejně jako informací o událostech a akcích konajících se v prostorách Parku.
 10. Majitel Zábavního parku dbá o dodržování ustanovení tohoto Řádu stejně jako zásad užívání uvedených v bodě 10. Stejně postupuje jeho vedení, personál, obsluha a pracovníci ochrany.
 11. Zábavní park není zodpovědný za škody, které vzniknou v důsledku vis major, přírodních sil, atmosférických podmínek, výlučné viny poškozeného nebo třetí osoby, za kterou není zodpovědný.
 12. Zábavní park není zodpovědný za, jím nezaviněné, přestávky v dodávce proudu, plynu, vody a jiných médií, stejně jako za jakékoliv nepohodlí, které vznikne z tohoto titulu, a jehož vznik nebyl závislý na činnosti nebo nebol závislý na činnosti nebo zanechaní Zábavního parku.
 13. Zábavní park nezodpovídá za přechodné přestávky v chodu jednotlivých zařízení/atrakcí způsobené technickými, občasnými nebo nárazovými prohlídkami, jakož i dalšími nezbytnými činnostmi, které budou nezbytné pro zajištění správného a bezpečného fungování zařízení/atrakcí v Zábavním parku. Současně Zábavní park vynaloží všemožné úsilí, aby v daném dni zpřístupnil klientovi informace o tom, která zařízení/atrakce jsou dostupná.
 14. Zábavní park si vyhrazuje právo na změny tohoto Řádu kdykoliv, kdy to uzná za nutné nebo nezbytné pro zlepšení obsluhy klientů Zábavního parku.
 15. Tento Řád platí od dne 14. července 2014.