PORIADOK PRE HOSTÍ RODINNÉHO ZÁBAVNĚHO PARKU ENERGYLANDIA V ZATORE

 1. Všetky osoby pohybujúce sa v priestore Zábavného parku sú povinné zoznámiť sa s týmto Poriadkom. Vstup a pobyt na území Zábavného parku sú jednoznačné s akceptáciou tohto Poriadku.
 2. Právo vstupu do Zábavného parku majú osoby s platnou vstupenkou, pozvánkou na meno alebo špeciálnou bezplatnou vstupenkou. Druhy vstupeniek a okruh osôb oprávnených využívat jednotlivé druhy vstupeniek je zakaždým publikovaný na strane energylandia.pl a pred pokladňami pri vchode do Zábavného parku.
 3. Narodeninová vstupenka oprávňujúca ku vstupu do Zábavného parku v dni narodenín za cenu 1 zł pre osobu do 17. roku života (vrátane) je poskytovaná výlučne po predchádzajúcom vyjadrení súhlasu osoby, ktorá využíva zľavu       (sprevádzajúca dospelá osoba) so spracovaním jej údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov, obsiahnutých vo fotokópii (odovzdanej Zábavnému parku)       aktuálneho dokladu potvrdzujúceho vierohodným spôsobom vek tejto osoby (spracovávané sú výlučne údaje ako sú: meno a priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia a eventuálne meno a priezvisko sprevádzajúcej dospelej osoby, ktorá využíva zľavu, ostatné údaje sú začernené) majiteľom Zábavného parku výlučne pre účely vystavenia faktúry/účtu a vedenia finančných záležitostí Zábavného parku.
 4. Vstupenka alebo pozvánka na meno oprávňuje k využívaniu všetkých zariadení a atrakcií behom celého pobytu na území Zábavného parku.
 5. V odôvodnených prípadoch môže obsluha Zábavného parku pred vstupom osôb s rodinnou vstupenkou /Bilet Rodzinny do Zábavného parku požiadať, aby tieto osoby doložili oprávnenia – pomocou dokladov potvrdzujúcich vierohodným spôsobom vek týchto osôb, pre využitie rodinnej vstupenky. V prípade, ak sa zistí, že osoby s rodinnou vstupenkou nie sú oprávnené ju využiť, odmietne obsluha vstup do Zábavného parku       týmto osobám na základe takej vstupenky. V tomto prípade môžu tieto osoby vôjsť do Zábavného parku po príslušnom doplatení podľa z cenníka do ceny vstupeniek, ktoré dané osoby môžu využiť alebo podľa všeobecných zásad.
 6. Po zakúpení vstupenky a vstupe na terén Zábavného parku, bude odchod z parku uznaný ako koniec využívania atrakcií. Opätovný vstup na terén Parku bude možný len po zakúpení novej vstupenky alebo na základe pečiatky priloženej pracovníkom ochrany na predlaktí osoby, ktorá vychádza z Parku. Musí sa do Parku vrátiť najneskôr do 30 minút od okamihu opustenia Parku. V odôvodnených a výnimočných       prípadoch je možné od tejto zásady odstúpiť, ale len po získaní súhlasu majiteľa alebo vedenia Zábavného parku.
 7. Je zakázané postupovať zakúpenú vstupenku po vstupe do Zábavného parku, aby mohla do Zábavného parku vstúpiť tretia osoba.
 8. O deti do 13. roku života sa musia na teréne Zábavného parku starať       dospelá osoba.
 9. Zábavný park bude poskytovať akčné zľavy cien vstupeniek pre postihnuté osoby.       Sú poskytované výlučne po predchádzajúcom vyjadrení súhlasu postihnutej osoby (jej       opatrovateľa) so spracovaním       jej údajov, podľa zákona o ochrane osobných údajov, obsiahnutých vo fotokópii (odovzdanej Zábavnému parku) aktuálneho dokladu potvrdzujúceho vierohodným spôsobom postihnutie tejto osoby (spracovávané sú výlučne údaje ako je: meno a priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, informácia o postihnutí,       a eventuálne meno a priezvisko opatrovateľa postihnutej osoby, ktorá využíva zľavu, ostatné údaje sú začernené) majiteľom Zábavného parku. Údaje slúžia výlučne pre účely vystavenia faktúry/účtu a vedenia finančných záležitostí Zábavného parku. Čiastka zľavy je uvádzaná v cenníku.
 10. Zásady využívania atrakcií a zariadení určujú poriadky a informácie umiestené pri jednotlivých zariadeniach. Zariadenia je možné využívať len a výlučne po súhlase a za prítomnosti obsluhy zariadenia, netýka sa to atrakcií a zariadení a zón bez obsluhy. Obsluha zariadenia má právo kvôli bezpečnostným opatreniam a v odôvodnených prípadoch odmietnuť danej osobe využiť zariadenie alebo atrakciu Zábavného parku.
 11. Za účelom zachovania bezpečnosti a vzhľadom na špecifiku atrakcií/zariadení môže       obsluha Zábavného parku       odmietnuť využitie daných atrakcií a zariadení osobe, ktorá objektívne nemôže samostatne plne využiť dané atrakcie a zariadenia.
 12. Zariadenia v Energylandii majú štandardné rozmery kresiel a sedadiel/sedačiek. V súvislosti s tým majú obmedzenia tel. hmotnosti a tel. výšky       ako aj zásad využitia bezpečnostných systémov. Osoby majúce neštandardné rozmery a tel.hmotnosť musia počítať s tým, že nebudú môcť využiť niektoré či vo výnimočných situáciách, dokonca žiadne atrakcie. Nemôže byť podkladom pre reklamáciu to, že nebolo možné využiť atrakcie a zariadenia Parku, vzhľadom na atypické parametre (výška, hmotnosť, široké bedrá, etc. ) náhradu škody, ani akékoľvek iné nároky (vrátenie ceny vstupeniek, zľavy etc. ) voči Zábavnému Parku Energylandia.
 13. Hostia       prichádzajú do nášho Parku z rôznych, občas veľmi vzdialených miest. Energylandia neodmietne vstup takýmto osobám ani v prípade veľmi veľkej frekvencie. Neexistuje horný limit počtu hostí a pokiaľ to nebude ohrozovať bezpečnosť, bude všetkým osobám, ktoré kúpia vstupenku umožnený vstup do Parku. Behom weekendov a dní s pekným počasím je nutné počítať s veľkou návštevnosťou Parku, a s tým spojeným dlhším časom čakania na prístup k jednotlivým atrakciám a zariadeniam. Informujeme, že Energylandia nebude prejednávať reklamácie a sťažnosti spojené s davom ľudí, radmi a dlhým časom čakania na prístup k atrakciám a zariadenia.
 14. Nepriaznivé a náročné atmosférické podmienky ( búrky, víchrice, prívalové dážďe), nemôžu byť       podkladom pre reklamáciu ani akýchkoľvek nárokov voči Energylandii. Park nemá vplyv na počasie ani atmosférické podmienky. Klient sa na vlastnú zodpovednosť rozhoduje kúpiť vstupenku daného dňa a v danom momente. Náhla zmena počasia nie je podkladom pre vrátenie nákladov na zakúpenie vstupenky, reklamácie alebo iných nárokov voči Energylandie.
 15. Osoby pohybujúce sa na teréne Zábavného parku sú absolútne povinné dodržovať pokyny osôb uvedených v bode 33- ich zadaním je zaistenie bezpečnosti a poriadku na teréne Zábavného parku.
 16. Na teréne Zábavného parku je zakázané:
 • fajčenie, okrem špeciálne označených a k tomu určených miest,
 • prinášať alebo mať – zbraň alebo iné nebezpečné predmety, výbušné materiály, pyrotechnické výrobky, týka sa aj horľavých materiálov, drog, omamných       látok,  psychofarmák       tzv. „syntetických drog” a iných predmetov, ktoré môžu spôsobiť ohrozenia života alebo zdravia osôb na teréne Zábavného parku;
 • vnášať a spotrebovávať alkoholické nápoje akéhokoľvek druhu kúpené mimo priestor Zábavného parku;
 • vynášať mimo terén Zábavného parku akékoľvek predmety, ktoré sú majetkom Parku;
 • konzumovanie alkoholických nápojov kúpených na teréne Zábavného parku v miestach k tomu neurčených;
 • znečisťovanie alebo zanechávania smetí v Zábavnom parku;
 • poškodzovať alebo ničiť predmety patriace Zábavnému parku alebo iným osobám;
 • zakázané vstupovať do miestností alebo časti miestností neurčených pre osoby neoprávnené, okrem iného: kuchyňa, hospodárskych miestností, kancelárií, šatní personálu, skladov, zázemia, a pod.);
 • predávanie, reklamovanie, akvizícia alebo organizovanie peňažných zbierok bez súhlasu majiteľa Zábavného parku;
  nalepovanie nálepiek na teréne parku alebo maľovania po stenách;
 • ničenie zelene;
 • vstupovať do umelých vodných nádrží alebo bazénov;
 • privádzať zvieratá;
 • jazda na bicykli, rolkách, skateboardoch, kolieskových korčuliach alebo iných podobných. (netýka sa personálu ani oprávnených osôb)
 1. Do Zábavného parku nebudú vpustené osoby: netriezve, pod vplyvom drog, psychofarmák alebo iných omamných látok, chovajúce sa agresívne, majúce predmety uvedené v bode 16 Poriadku ani osoby, ktoré mali predchádzajúci trest zákazu vstupu do Zábavného parku ani tiež osoby zapísané v registre vedenom Hlavným veliteľom Polície /Komendant Główny Policji.
 2. Pracovník ochrany:
 • ma právo zadržať osobu, ktorá priamo ohrozuje život alebo zdravie ľudí, a tiež chránené imanie do okamihu príjazdu Polície na miesto udalosti;
 • môže nepustiť osobu do Zábavného parku, voči ktorej je podozrenie, že má alebo vnáša predmety uvedené v bode 16, po predchádzajúcej prehliadke vecí osoby, ktorá s tým súhlasila.
 1. Osoby porušujúce verejný poriadok alebo porušujúce svojim chovaním Poriadok Zábavného parku alebo bežne prijaté normy chovania budú vyzvané, aby opustili terén Zábavného parku (týka sa to tiež parkingu, ktorý je súčasťou terénu Energylandie) alebo budú zadržané, aby boli okamžite odovzdané do rúk Polície. V prípade hrubého porušenia Poriadku Zábavného parku, majú pracovníci ochrany právo použiť prostriedky priameho nátlaku, aby bola zaistená bezpečnosť.
 2. Reklamácie budú prejednané v termíne 30 dní od dátumu vyplnenia a podania v pokladni alebo kancelárii Energylandie správne vyplneného formulára reklamácie (formulár reklamácie je dostupný v pokladniach a v kancelárii Energylandie). K formuláru reklamácie je nutné pripojiť kópiu originálnej kúpenej vstupenky v Energylandii. Rozhodnutie vo veci reklamácie / sťažnosti dostanete       písomnou formou alebo       elektronicky na kontaktné údaje       uvedené vo formulári.
 3. Sťažnosti sú prejednávané výlučne písomnou formou alebo elektronicky. Písomnou formou vyplnením špeciálneho formulára „Sťažnosti” /Skargi i Zażalenia/, ktorý je dostupný v kancelárii Energylandie. Elektronicky – zaslaním maila so sťažnosťou adresu e-mail:  biuro@energylandia.pl s titulom: REKLAMÁCIA alebo Sťažnosť/ SKARGA.
 4. V prípade vstupeniek alebo karnetov, kúpených u sprostredkovateľov, distribútorov, v turistických kanceláriách etc. prosíme zasielať       reklamácie a eventuálne výhrady a sťažnosti priamo tam, kde boli dané vstupenky kúpené. Reklamácie a sťažnosti vo veciach takýchto vstupeniek nebude Energylandia prejednávať.
 5. Obsluha Zábavného parku má právo:
 • odmietnuť       podať alkohol osobe netriezvej;
 • neobslúžiť hostí, ktorí sa chovajú agresívne alebo vulgárne.
 1. V prípade spôsobenia materiálnych škôd v Parku/ na jeho teréne, spáchania priestupku/ trestného činu, porušenia zásad bezpečnosti/ nevhodného chovania majú pracovníci ochrany právo zadržať páchateľa, aby bol okamžite odovzdaný do rúk Polície.
 2. Osoba pohybujúca sa v Zábavnom parku je plne materiálne zodpovedná za všetky škody a zničenia imania, ktorí vznikli jej vinou.
 3. Zábavný park nie je v žiadnej miere materiálne zodpovedný za veci stratené alebo zabudnuté v Zábavnom parku ani v jeho okolí, na parkingoch či v iných miestach, ktoré priliehajú k terénu Zábavného parku.
 4. Veci stratené alebo ponechané v Zábavnom parku, bude možné vyzdvihnúť v prípade, ak ich nájde pracovník Zábavného parku/ odovzdá tretia osoba do miesta nájdených vecí v tomto Parku, ktorí sa nachádza sa v kancelárskej budove Energylandie na adrese: Al. 3 Maja 2, 32-640 Zator, v termíne do 30 dni od momentu ich nájdenia. Po uplynutí tohto termínu budú veci odovzdané charitatívnym inštitúciám.
 5. Na teréne Zábavného parku je možné využiť pomoc zdravotníckeho záchranára/ Ratownik Medyczny. V každom prípade ukáže pracovník Zábavného parku cestu do zdravotníckeho strediska /Punkt Medyczny alebo zavolá zdravotníckeho záchranára k osobe, ktorá potrebuje jeho pomoc.
 6. V prípade akéhokoľvek úrazu alebo zranenia tela, bez ohľadu na jeho charakter je nutné kontaktovať zdravotníckeho záchranára, ktorý má vtedy službu v Parku. Len takéto nahlásenie bude podkladom pre uchádzanie sa o eventuálnu náhradu škody na základe poistnej zmluvy Parku.
 7. Energylandia dáva k dispozícii svojich klientov parkovisko za poplatok. Parkovisko nie je strážené, ale je nad ním dozor. Nachádza sa na teréne pred hlavnou bránou Parku . Cena   celodenného parkovania je 5,00 zł.
 8. V celom       Parku ako aj na priľahlom teréne sa nachádza systém monitoringu. Osoby využívajúce       atrakcie Parku sú si tohto vedomí a s monitoringom súhlasia.
 9. Osoby využívajúce atrakcie Zábavného parku súhlasia s bezplatným využitím a šírením ich podobizne, registrovanej behom pobytu v Rodinnom zábavnom parku v Zatore – Energylandia pre marketingové účely. Udelený súhlas je na dobu neurčitú a bez územného obmedzenia. Súhlas       zahrnuje tiež šírenie podobizne tretími osobami v rámci vysielania a verejnej reprodukcie       marketingových materiálov, snímok, reportáží, propagačných filmov, TV diskov, TV programov a       audio-vizuálnych prenosov ako aj informácií o udalostiach a akciách konajúcich sa na teréne Parku.
 10. Majiteľ Zábavného parku dbá o dodržovanie ustanovení tohto Poriadku ako aj zásad využitia, ktoré sú uvedené v bode 10. Takisto postupuje jeho vedenie, personál, obsluha a pracovníci ochrany.
 11. Zábavný park nie je zodpovedný za škody, ktoré vzniknú v dôsledku vis major, prírodných síl, atmosférických podmienok, výlučnej viny poškodeného ale tretej osoby, za ktorú nie je zodpovedný.
 12. Zábavný park nie je zodpovedný za, ním nezavinené, prestávky v dodávke prúdu, plynu, vody a iných médií, ako aj za akýkoľvek diskomfort, aký vznikne z tohto titulu, a vznik ktorých nebol závislý na činnosti alebo zanechaní Zábavného parku.
 13. Zábavný park nie je zodpovedný za prechodné prestávky v práci jednotlivých zariadení/ atrakcií spôsobených technickými, občasnými alebo nárazovými prehliadkami, ako aj inými nevyhnutnými činnosťami, ktoré budú nevyhnutné pre zaistenie správneho a bezpečného fungovania zariadení/atrakcií v Zábavnom parku. Súčasne Zábavný park vynaloží všetko úsilie, aby v danom dni sprístupnil Klientom informácie o tom, ktoré zariadenia/atrakcie sú dostupné.
 14. Zábavný park si vyhradzuje právo na zmeny tohto Poriadku kedykoľvek, ak to uzná za nutné alebo nevyhnutné pre zlepšenie obsluhy klientov Zábavného parku.
 15. Tento Poriadok platí odo dňa 14. júla 2014.