Náborový formulár  Zábavný park Park Rozrywki Energylandia v Zator-e je najväčší objekt tohto typu v našej zemi. Na rozlohe okolo 70 hektárov je viac ako 123 atrakcií.

  V súvislosti s neustálym rozvojom hľadáme uchádzačov na miesta:

  • operátorov atrakcií a zariadení
  • pokladníčky
  • šéfov kuchyne
  • kuchárov
  • pomocníkov kuchynských
  • cukrárov
  • pekárov
  • upratujúce služby
  • záhradníkov
  • pracovníkov obsluhy turistického ruchu
  • pracovníkov pre obsluhu info linky
  • vodných záchranárov
  • elektrikárov
  • mechanikov
  • animátorov
  • konferencierov
  • sochárov
  • pracovníkov pre výrobu dekorácií
  • pracovníkov ochrany
  • umelcov
  • skladníkov
  • logistikov

  Čo ponúkame?

  • Prácu v modernej firme
  • Možnosť ďalšieho rozvoja
  • Atraktívnu hodinovou sadzbu
  • Bezplatné vstupenky do parku

  Čo očakávame?

  • Solídnosť a poctivosť
  • Motiváciu v práci
  • Komunikatívnosť a entuziazmus v kontaktoch

  CV s fotografii prosíme zaslať na adresu praca@energylandia.plv titule maila uviesť profesiu, pomocou prihlasovacieho formulára (dole na strane) alebo priniesť osobne do kancelárie /biuro/ Parku Energylandia, al. 3 maja 2, 32-640 Zator +48 605 572 228
  Firma si vyhradzuje právo kontaktovať jedine vybrané osoby.


  K aplikácii prosíme pripojiť doložku:
  Na základe predpisov všeobecného nariadenia o ochrane údajov (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.04.2016 ďalej ako „GDPR”) prehlasujem , že súhlasím so spracovaním Administrátorom –Energylandia Goczał Family sp. k. [spol.s r.o. spol. k.] so sídlom v: Zator (ďalej: „Energylandia”) mojich osobných údajov – voči ktorým sa vyžaduje súhlas, vrátane výrazného, podľa právnych predpisov na základe čl. 6 ods. 1 písm. a. alebo čl. 9 ods. 2 písm. a. GDPR, ktoré som dobrovoľne uviedol /a – obsiahnutých v aplikačnej prihláške (vrátane CV) za účelom vykonania náborovej procedúry firmou Energylandia

  1. Na pracovné miesto __________________________________________________________
  (Prosíme uviesť pracovné miesto)

  2. pre potreby (prosím uviesť príslušné):

  • aktuálneho náboru;
  • aktuálneho a budúceho náboru; v období do konca tohto kalendárneho roku.

  Informujeme, že v súlade s čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.04.2016, ďalej zvané: „GDPR”), pokiaľ budete nahlásený/á ako uchádzač/uchádzačka o prácu:

  1.  Administrátorom vašich osobných údajov je majiteľ Zábavného rodinného parku /Rodzinny Park Rozrywki/ Energylandia v: Al. 3 maja 2, 32-640 Zator a internetového servisu v doméne  www.energylandia.pl – Energylandia Goczał Family sp. k. z ograniczoną odpowiedzialnością Energylandia sp. K. [spol. s r.o., k. spol.] so sídlom v: Zator 532A, 34-141 Przytkowice, celoštátny súdny register /KRS: 0000605098 DIČ/ NIP/: 5511735768 e-mail: info@energylandia.pl, tel.: +483348615 (zvaný ďalej ako: „Zábavný park /Park Rozrywki”). Administrátor informuje, že menoval Inšpektora pre ochranu údajov; je možné ho kontaktovať na adrese email: iod@energylandia.pl nebo na korešpondenčnú adresu Inšpektora ochrany údajov: ENERGYLANDIA al. Płk. Beliny-Prażmowskiego 69/4, 31-514 Kraków.
  2. Spracovanie vašich údajov sa uskutoční za účelom náboru (prejednanie kandidatúry a vykonanie procesu zamestnania) na hore uvedené pracovné zaradenie, a v prípade, že aplikujete na viac ako jedno pracovné miesto). Základom pre spracovanie údajov je: v prípade uchádzanie sa o pracovnú zmluvu čl./art. 6 ods./ust. 1 písm./lit. c GDPR v súvislosti s čl./art. 22(1) § 1 a §3 Zákonníka práce/ Kodeks pracy, a – sú spracovávané údaje iné ako uvedené v čl./ art. 22(1) § 1 Zákonníka práce/Kodeks pracy – čl./art. 6 ods./ust. 1 písm./lit. a. GDPR/RODO alebo čl./art. 9 ods./ust. 2 písm./lit. a. GDPR/RODO – na základe súhlasu kandidáta, uvedené v týchto predpisoch GDPR/ RODO; v prípade uchádzania sa o dohodu o vykonaní práce: čl./art. 6 ods./ust. 1 písm./ lit. b GDPR/RODO v rozsahu údajov nevyhnutých pre predsavzatie úkonov spojených s vykonaním náboru; a nad tento rozsah na základe súhlasu kandidáta, uvedeného v čl./ art. 6 ods./ust. 1 písm./lit. a. GDPR/RODO alebo čl./ art. 9 ods./ust. 2 písm./lit. a. GDPR/RODO. Okrem toho, v oboch prípadoch, za účelom overenia profilu kandidáta na sociálnych portáloch a verejne dostupných registroch na základe čl./ art. 6 ods./ust. 1 písm./lit. f. GDPR/RODO. Údaje v aplikačnom prihlásení môžu byť tiež spracované v odôvodnenom záujmu Administrátora, len v nevyhnutnom rozsahu, za účelom určenia / vymáhania práv alebo obhajoby voči nárokom spojeným s predmetnou procedúrou náboru na základe čl./art. 6 ods./ust. 1 písm-/lit. f. GDPR/RODO.
  3. Údaje kandidáta budú uchovávané do tridsiatich dní po vykonaní náboru na pracovní miesto, na ktoré bola podaná aplikácia kandidáta, leda, že kandidát súhlasí s využitím údajov v ďalších náboroch (na pracovné miesto uvedené v aplikácii); v tom prípade budú údaje uchovávané do tridsiatich dní po ukončení kalendárneho roku, v ktorom kandidát podal aplikáciu pre prácu – čo neobmedzuje oprávnenie kandidáta, uvedené v bode nižšie.
  4. Máte právo žiadať od Administrátora prístup ku svojim údajom osobným, ich opravu, odstránenie alebo obmedzenie spracovania alebo právo na podanie žaloby voči spracovaniu, a tiež právo na prenos údajov, a právo podať sťažnosť k dozornému orgánu – predseda Úradu ochrany osobných údajov /Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych/.
  5. V prípade, keď spracovanie prebieha na základe čl.-/ art. 6 ods./ust. 1 písm./lit. a. alebo čl./ art. 9 ods./ust. 2 písm./lit. a. GDPR /RODO – máte právo vziať súhlas späť v ľubovoľnom momente bez vplyvu na zhodnosť s právom spracovania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho vzatím späť.
  6. Uvedenie osobných údajov v CV (eventuálne v motivačnom liste) je dobrovoľné, hoci nutné pre vykonanie procesu náboru, s tým, že podľa čl. / art. 22(1) § 1 Zákonníka práce/Kodeks pracy má Administrátor – v prípade kandidáta uchádzajúceho sa o zamestnanie na základe pracovnej zmluvy – právo žiadať od kandidáta, aby uviedol údaje v rozsahu: mena (mien) a priezviska; mien rodičov; dátum narodenia; miesta bydliska (adresy pre korešpondenciu) vzdelanie a priebeh doterajšieho zamestnania. Neuvedenie údajov nutných pre vykonanie procesu náboru môže spôsobiť, že daná aplikácia o prácu nebude prejednaná, a údaje odstránené v súlade so zásadami GDPR-RODO a hore uvedenými bodmi.
  7.  Administrátor nerozhoduje automatizovaným spôsobom.