Tytuł projektu: Nowy wymiar komfortu w urządzeniach rozrywkowych – wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w celu stworzenia innowacyjnego Mega-Coastera.

Głównym celem projektu jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych i zaoferowanie na rynku innowacyjnej w skali światowej usługi.

Niniejszy projekt polega na wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych, zgłoszonych do ochrony patentowej, do działalności przedsiębiorstwa. Opracowana technologia pozwoli na stworzenie innowacyjnego mega-coastera charakteryzującego się podwyższonymi parametrami. Idea rozwiązania polega na zastosowaniu innowacyjnych na skalę światową elementów tłumiących drgania (wibroizolatorów), które pozwolą na redukcję drgań charakteryzujących się wysoką częstotliwością oraz małą amplitudą (tzw. wibracje). W ramach projektu zakupiony zostanie środek trwały oraz prace budowlane.

Planowane efekty:

  • wdrożenie wyników prac B+R
  • zwiększenie komfortu świadczonej usługi
  • obniżenie kosztów
  • zastosowanie rozwiązań prośrodowiskowych
  • wzrost zatrudnienia
  • wprowadzenie innowacji procesowej
  • wprowadzenie innowacji produktowej
  • wzrost przychodów ze sprzedaży

Całkowita wartość projektu: 61 500 000,00 zł.
Wartość wydatków kwalifikowanych: 50 000 000,00.
Wartość dofinansowania: 20 000 000,00 zł.