Przetargi

 

DATA          ZAPYTANIE OFERTOWE ZAŁĄCZNIK WYNIK      
 20.06.2016 POBIERZ ZAPYTANIE POBIERZ ZAŁĄCZNIK             30.06.2016    WYNIK      
11.10.2016        POBIERZ ZAPYTANIE                  POBIERZ ZAŁĄCZNIK                      3.11.2016      WYNIK      
   Informacja o przedłużeniu terminu
składania ofert
         

 

 

Dodano: 20.10.2016r.
Zapytania do przetargu z dnia 11.10.2016r:

Prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych o:
1. Zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej.
2. Rysunek klap dymowych z ich parametrami.
3. Rysunek świetlików dachowych z informacją czy są stałe czy otwierane.
4. Rysunek drabiny wejściowej na dach z koszem ochronnym wraz z informacją czy drabina ma posiadać szynę zabezpieczającą przed upadkiem z wysokości.

Odpowiedzi:
ad1:    Rysunki zestawienia stolarki w załączniku. Informuję jednak ,że przetarg dotyczy „budowy hali w stanie surowym zamkniętym (ze stolarką, bez instalacji i wykończenia) i budowy części biurowej w stanie surowym otwartym (bez stolarki, wykończenia i instalacji)”
ad2:    Klapa dymowa o powierzchni czynnej 1.5m2 przy powierzchni otworu w stropie 1,7mx1.7m. Wypełnienie klapy z poliwęglanu kanalikowego. Sterowanie automatyczne.
ad3:    Świetlik dachowy łukowy, nieotwierany, wypełnienie z poliwęglanu kanalikowego, gr 16mm. wysokość podstawy min 35cm, szerokość podstawy około 50mm, izolacja z wełny mineralnej min 35mm, blacha podstawy ocynkowana, lakierowana w kolorze RAL, grubość min 1.5mm.
ad1-4:     ZAŁĄCZNIKI – proszę kliknąć aby pobrać

 

Dodano: 21.10.2016r.
Aktualizacja umowy – plik w załącznikach

Dodano: 24.10.2016r.
Zapytania do przetargu z dnia 11.10.2016r:
Zapytania dotyczące projektu umowy oraz zapytania ofertowego dla zadania pod nazwą: „Budowa hali produkcyjno – magazynowej wraz z dojazdami i infrastrukturą techniczną w części:
a)    produkcyjno – magazynowej w stanie surowym zamkniętym z wykonaniem posadzki przemysłowej,
b)    części administracyjno – socjalnej w stanie surowym otwartym”.
_________________
1.    W punkcie V Zapytania ofertowego Inwestor ustalił termin wykonania przedmiotu umowy na dzień:
a)    dla hali produkcyjno – magazynowej – 30 stycznia 2017 roku,
b)    dla części administracyjno – socjalnej – 31 maja 2017 r.
Jednocześnie okres związania ofertą, zgodnie z postanowieniem punktu IX ppkt 7 Zapytania ofertowego, wynosi 90 dni. Biorąc pod uwagę fakt, iż podane powyżej terminy realizacji przedmiotowego zamówienia są stosunkowo krótkie i wyznaczone zostały konkretną datą, zaś termin zakończenia procedury mającej na celu wyłonienie Wykonawcy i podpisanie z nim umowy, nie jest ostatecznie znany (przewidywany termin to 29-31 październik, jednak równocześnie Zamawiający wymaga zagwarantowania ważności ofert przez okres 90 dni), prosimy o wyjaśnienie, czy w razie przedłużającej się procedury wyboru Wykonawcy, podane terminy zakończenia prac ulegną odpowiedniemu przesunięciu?
Ad. 1
W razie przedłużającej się procedury wyboru Wykonawcy, wpływającej obiektywnie na niemożliwość zrealizowania przedmiotu zapytania ofertowego we wskazanym w zapytaniu ofertowym terminie, terminy wykonania przedmiotu umowy zostaną odpowiednio przesunięte, o odpowiedni okres przedłużenia się procedury wyboru Wykonawcy.

2.    Prosimy o zweryfikowanie potencjalnego terminu, w którym Inwestor przewiduje podpisanie umowy, ponieważ dni 29 i 30 października przypadają na sobotę i niedzielę.
Ponadto zgodnie z punktem XVIII Inwestor przewiduje rozparzenie ofert do 5 dni od terminu wyznaczonego na zakończenie składania ofert, które to zakończenie składania ofert ustalono na dzień 27 października br. Pozostaje to zatem w pewnej sprzeczności z zamierzonym przez Państwa terminem podpisania umowy z wybranym Wykonawcą. Powyższe kwestie mają istotne znaczenie z uwagi na niezmiernie krótki okres realizacji przypadający w okresie jesienno – zimowym.
Ad. 2
W pierwszej kolejności Zamawiający pragnie wskazać, iż w okresie trwania niniejszego postępowania ofertowego Zamawiający wykonuje swoje obowiązki w każdym dniu tygodnia, również w soboty i niedziele. Ponadto, dodać należy, iż ostatni dzień proponowanego terminu podpisania umowy nie wypada ani w sobotę, ani w inny dzień ustawowo wolny od pracy, tylko w dzień roboczy, tj. poniedziałek. Wobec powyższego, Zamawiający dołoży należytej staranności aby termin rozpatrzenia oferty oraz podpisania umowy z wybranym oferentem nastąpił zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

3.    Prosimy o informację, czy Inwestor dopuszcza użycie materiałów i urządzeń technicznych równoważnych, w stosunku do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej.  Prosimy także o potwierdzenie, że jako równoważne Inwestor dopuszcza użycie materiałów i urządzeń, które będą posiadały parametry rozwiązań projektowych jednak nie muszą one spełniać tych cech rozwiązań projektowych, które są nieistotne dla zasadniczej ich funkcji.
Ad. 3
Co do pierwszego zdania potwierdzamy, że Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń technicznych równoważnych, w stosunku do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej. Co do drugiego zdania Zamawiający nie może potwierdzić takiej możliwości w ogólności. Koniecznym w takim wypadku jest wskazanie przez Oferenta do dnia 21 października 2016 roku godziny 18:00, które wg niego cechy są nieistotne. Dopiero po takim wskazaniu Zamawiający będzie w stanie udzielić odpowiedzi.

4.    Zgodnie z postanowieniem § 1 ust. 6 umowy – Inwestor może żądać, bez zmiany Umowy, wykonania przez Wykonawcę robót zamiennych w stosunku do będących przedmiotem Umowy. Prosimy o doprecyzowanie, iż powyższe jest możliwe w sytuacji, gdy nie prowadzi do wzrostu kosztów po stronie Wykonawcy w stosunku do złożonej przez Wykonawcę oferty oraz nie wpływa na termin realizacji. Roboty zamienne, które skutkują wzrostem zakładanych przez Wykonawcę kosztów lub których wprowadzenie wydłuża termin realizacji przedmiotowej inwestycji mogą zostać wprowadzone po uprzednim zawarciu stosownego aneksu, w którym zweryfikowana zostanie wartość wynagrodzenia oraz termin realizacji.
Ad. 4
Roboty zamienne, o których mowa w § 1 ust. 6 umowy dotyczą wyłącznie sytuacji, w której takie roboty nie prowadzą do wzrostu kosztów po stronie Wykonawcy w stosunku do określonego przedmiotu umowy (przypominamy ze oferta stanowi integralną cześć umowy) oraz konieczności wydłużenia terminu realizacji.
Roboty zamienne, które skutkują wzrostem zakładanych przez Wykonawcę kosztów lub których wprowadzenie wydłuża termin realizacji przedmiotowej inwestycji, zostaną wprowadzone po uprzednim zawarciu stosownego aneksu do umowy (w treści aneksu zostanie zweryfikowana zostanie wartość wynagrodzenia oraz termin realizacji). W tym celu zmodyfikowano § 1 ust. 6 umowy.

5.    Według postanowienia § 4 ust. 1 umowy wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. Tymczasem ust. 9 w § 4 stanowi, iż rozliczenie wykonanych prac nastąpi obmiarem powykonawczym, co stoi w sprzeczności z postanowieniem ust. 1. Rozliczenie obmiarem powykonawczym jest bowiem istotą wynagrodzenia o charakterze kosztorysowym – wg faktycznej ilości wykonanych prac i uzgodnionych cen jednostkowych. Wobec powyższego prosimy o jednoznaczne określenie w umowie, czy wynagrodzenie będzie miało charakter ryczałtowy czy kosztorysowy (tj. powykonawczy).
Ad. 5
Rozliczenie umowy następuje na zasadzie rozliczenia ryczałtowego. Wyjaśnić należy, iż wprowadzenie obmiaru powykonawczego miało służyć (wyłącznie pomocniczo) przy ustalaniu odpowiedniego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku częściowego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. Jednakże w uwagi na zastrzeżenia interpretacyjne przedstawione przez pytającego, Zamawiający, celem uniknięcia wszelkich wątpliwości w sprawie, postanowił usunąć postanowienie § 4 ust. 9 z treści umowy.

6.    Prosimy o potwierdzenie, iż Inwestor dopuszcza fakturowanie częściowe za zakończone elementy lub etapy robót, zgodnie z postanowieniem § 9 ust. 2 pkt a) Umowy.
Ad. 6

Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

7.    Prosimy o potwierdzenie, iż w trakcie realizacji przedmiotowego zadania Wykonawca będzie mógł powierzać podwykonawcom wybrane przez Wykonawcę zakresy robót, przy zachowaniu wymaganej w Umowie procedury zgłaszania podwykonawców.
Ad. 7
Tak, Wykonawca może powierzyć wykonanie wybranych zakresów robót podwykonawcom.

8.    Inwestor wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na jeden okres wynoszący …… miesięcy. Z uwagi na fakt, iż Wykonawca nie jest producentem wielu specjalistycznych materiałów i urządzeń, których użycie jest konieczne przy realizacji przedmiotowej inwestycji, prosimy o dopuszczenie możliwości udzielenia rękojmi na użyte materiały i urządzenia na okres równy okresowi gwarancji, jakiej udzielają na nie producenci przedmiotowych materiałów i urządzeń, jednak na okres nie krótszy niż 24 miesiące.
Ad. 8
Zamawiający uwzględnił zmianę o jaką wnioskowano w zaktualizowanym wzorze Umowy.

9.    Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie we własnym zakresie i na własny koszt dokonywał, w okresie gwarancyjnym, czynności konserwacyjnych oraz przeglądów technicznych urządzeń zamontowanych przy realizacji przedmiotu nin. zamówienia, w zakresie i na warunkach wymaganych przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa oraz wymogi producenta?
Ad. 9
Zamawiający w okresie gwarancyjnym będzie ponosił koszty związane z czynnościami konserwacyjnymi
 i przeglądami technicznymi urządzeń ,jednak urządzenia takie nie występują w przedmiotowym postępowaniu.

10.    Prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy w okresie udzielonej gwarancji Zamawiający będzie ponosił koszty materiałów eksploatacyjnych?
Ad.10
W okresie gwarancji Zamawiający będzie ponosił koszty materiałów eksploatacyjnych.

11.    Zgodnie z brzmieniem § 11 ust. 3 Umowy – „Inwestor zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości co do okoliczności stanowiących podstawę do odstąpienia od umowy, w przypadku niezłożenia przez Wykonawcę na żądanie Inwestora kopii dokumentów w terminie określonym przez Inwestora (min. 1 dzień roboczy), o których mowa w § 8 ust. 4 nin. Umowy…” Wskazane tu zostało błędne odesłanie, dlatego prosimy o wyjaśnienie, niezłożenie jakich dokumentów może skutkować odstąpieniem od Umowy przez Inwestora?
Ad.11
Z umowy usunięto § 11 ust. 3.

12.    Inwestor, w § 3 ust. 1 Umowy, wprowadził rażąco wygórowaną karę umowną za wprowadzenie podwykonawcy na teren budowy bez zgody Inwestora, tj. 50 % ceny umownej. Mając na uwadze, iż ustalona powyżej kara umowna jest rażąco wygórowana i jednocześnie niewspółmierna do ewentualnego przewinienia, nie znajdująca uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa, jak również biorąc pod uwagę stosowaną przez wielu Inwestorów praktykę ustalania tego typu kar w sposób kwotowy, wnosimy o dokonanie zmiany § 3 ust. 2 Umowy, zastępując podaną tam karę w wysokości 50 % ceny umownej, karą w wysokości – 5 000,00 zł.
Ad. 12
Wyjaśnić należy, iż kara umowna nie tylko stanowi surogat odszkodowania, ale jej celem jest również zmotywowanie Wykonawcy do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy – ma stanowić gwarancję motywacji Wykonawcy do realizacji zamówienia (funkcja stymulacyjna). Zauważyć należy przy tym dodatkowo (z perspektywy Zamawiającego), iż w przypadkach określonych prawem Zamawiający (Inwestor) ponosi odpowiedzialność solidarną za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Z kolei Zamawiający nie tyko działa w interesie swoim (w tym zobowiązań wynikających z terminową realizacją innych projektów zależnych od terminowego wykonania przedmiotu zamówienia), ale i zarówno w interesie publicznym, z uwagi na realizacje projektu ubiegającego się o dofinasowanie ze środków publicznych, wobec tego ryzyko ewentualnego niepowodzenia inwestycji lub naruszenia umowy przez Zamawiającego odnosi nie tylko skutki wobec Zamawiającego, ale i również interesu publicznego. Ocena, czy wysokość danej kary umownej jest rażąco wygórowana należy do oceny sądu. Przypomnieć należy, iż ustawodawca posługując się celowo niedookreślonym pojęciem rażąco wygórowanej kary umownej, chciał w ten sposób zapewnić możliwość elastycznego stosowania instytucji miarkowania kary umownej, opierającej się na uznaniu sędziowskim, uwzględniającym konkretne okoliczności sprawy, albowiem, jak podkreśla Zamawiający, nie zostało w żaden sposób ograniczone prawo wykonawcy – w przypadku zaistnienia takiej sytuacji –  do zwrócenia się do sądu powszechnego o dokonanie oceny czy naliczona kara umowna będzie rażąco wygórowana.

 
13.    W § 11 ust. 5 pkt a) umowy wprowadzona została kara umowna w wysokości 0,5 % łącznej wartości brutto określonej w § 4 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy. Mając na względzie nadmierną wysokość wskazanej kary umownej prosimy o jej ograniczenie do wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia.
Ad. 13
Prośba proponowanej zmiany nie została uwzględniona.  Zob. uzasadnienie odpowiedzi na pytanie 12.

14.    W § 11 ust. 6 umowy wprowadzono postanowienie, iż obowiązek zapłaty kar umownych nie wyklucza prawa dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych. Prosimy o doprecyzowanie, iż prawo to przysługuje do wysokości rzeczywiście poniesionej przez Zamawiającego szkody.
Ad. 14
Prośba proponowanej zmiany nie została uwzględniona.  Z uwagi na brak ograniczenia tej odpowiedzialności kwotowo (lub innym odpowiednim wskaźnikiem),  w świetle przepisów prawa, zakres odpowiedzialności w omawianym zakresie pokrywa się w pełni z zakresem ogólnej odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (art. 471 k.c.).

 

Dodano: 25.10.2016r.
Aktualizacja załączników
o nowe rysunki techniczne – folder: zalaczniki 25102016

Dodatkowe zapytania do przetargu z dnia 11.10.2016r:

1.    Czy podstawą oferty jest przedmiar inwestorski czy dokumentacja?
Ad.1
Podstawą oferty jest cała dokumentacja załączona do zapytania ofertowego (tj. m.in.: Załącznik nr 1), przy czym Wykonawca jest zobowiązany dokonać wizji lokalnej na terenie, na którym wykonywany będzie przedmiot zamówienia.

2.    W przedmiarze inwestorskim przewiduje się usunięcie humusu, brakuje natomiast pozycji na jego odwóz. Czy Inwestor wskaże miejsce jego złożenia i w jakiej odległości od placu budowy?
Ad.2
Miejsce złożenie humusu znajduje się w odległości do 1 km od placu budowy.

3.    Jaki ma być zakres usunięcia humusu – czy tylko pod halę i bud. biurowy?
Ad.3
Przetarg dotyczy budowy hali i budynku biurowego.

4.    W przedmiarze inwestorskim przewiduje się częściowy wykop na odkład częściowo na wywóz do 1 km. Czy Inwestor wskaże miejsce złożenia gruntu z wykopu i w jakiej odległości od placu budowy? W umowie par.1 ust.3 – jest napisane, że do oferty należy doliczyć wywóz i utylizację materiału powstałego z robót.
Ad.4
Miejsce złożenia gruntu z wykopu znajduje się w odległości do 1 km od placu budowy.

5.    Czy grunt z wykopu nadaje się do zasypek?
Ad.5
Grunt z wykopu nie nadaje się do zasypek.

6.    Prosimy o potwierdzenie, że nie będzie konieczna wymiana ani wzmocnienie gruntu pod fundamenty oraz zabezpieczenie wykopu (w specyfikacji technicznej dot. robót ziemnych jest napisane, że ma to być w cenie 1m3), a w przypadku jeżeli zaistnieje taka konieczność zostanie to rozliczone w ramach robót dodatkowych.
Ad.6
Projekt nie zakłada wzmocnienia fundamentów ,ale nie można wykluczyć zaistnienia takiej sytuacji . W przypadku wystąpienia takiej koniczności zostanie to rozliczane w ramach robót dodatkowych.

7.    Prosimy o potwierdzenie, że nie będzie konieczne odwodnienie wykopu.
Ad.7
Nie można tego potwierdzić .

8.    Prosimy o wyjaśnienie do poz. 27 przedmiaru. Czego dotyczy ta pozycja, gdzie ma być wykonany nasyp gr.1m?
Ad.8
Pozycja nr 27 została zdublowana  – proszę przyjąć obmiar równy 0,00 m3.

9.    Jaki rodzaj montażu ślusarki aluminiowej w hali należy uwzględnić – zwykły na piance poliuretanowej, czy ciepły?
Ad.9
Należy uwzględnić montaż ciepły .

10.    Czy parapety wewnętrzne mają być ujęte w wycenie? Jeżeli tak to prosimy o określenie materiału, szerokości i przedmiaru.
Ad.10
Parapety nie są ujęte w wycenie.

11.    W zestawieniach ślusarki, w wierszu UWAGI jest napisane ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM. Prosimy o przekazanie opisu technicznego architektury.
Ad.11
Zamawiający umieszcza na stronie internetowej opis techniczny architektury.

12.    Odnosząc się do treści Projektu Umowy oraz załączników do niej wnosimy, co następuje:
         12)§ 6 ust 1 lit i. – czy Inwestor wyrazi zgodę, aby taką decyzją dysponował podwykonawca?
Ad.12
Tak, Zamawiający wyraża zgodę, aby taką decyzją dysponował każdy podwykonawca, który realizować będzie część przedmiotu zamówienia, co do której decyzja ta jest wymagana.  

        26)  § 12 pkt 2 – Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie sobie życzył przy odbiorze końcowym przedstawienia świadectwa do obrotu wszystkich materiałów użytych na budowie tj. śrub, gwoździ itp.?
Ad.13
Zamawiający nie wymaga świadectw materiałów użytych na budowie .


 Dodano: 28.10.2016r.
Dodatkowe zapytania do przetargu z dnia 11.10.2016r:

 1.    Jakie są wymagania izolacyjności cieplnej dla obudowy ścian hali?
Ad.1
Wymagana izolacyjność cieplna dla ścian hali to 0.23W/m2K.

2.    Jakie są wymagania izolacyjności cieplnej dla obudowy dachu hali?
Ad.2
Wymagana izolacyjność cieplna dla dachu hali to 0.18W/m2K.

3.    Czy można przyjąć innego producenta płyt niż wskazany w specyfikacji?
Ad.3
Można przyjąć produkt równoważny w zakresie cech podanych w specyfikacji.

4.    Czy ściana wew. murowana  pomiędzy halą a bud. biurowym od strony hali jest obudowana płytami warstwowymi?
Ad.4
Tak , jest obudowana płytami warstwowymi.

5.    Jaka ma być odporność ogniowa płyt dachowych?
Ad.5
Za opisem technicznym: Przykrycie dachu – płyty warstwowe – NRO, ze względu na powierzchnię dachu przekraczającą 1000m2, płyty warstwowe należy wykonać z rdzeniem z izolacji niepalnej lub płyt o klasie odporności ogniowej min. RE 15.

6.    Jaka ma być odporność ogniowa płyt ściennych?
Ad.6
Za opisem technicznym: Ściana zewnętrzna – płyty warstwowe – NRO

7.    Jaki ma być kolor RAL ślusarki wew. między halą a bud. biurowym?
Ad.7
Kolor RAL 7021

8.    Czy pasmo świetlne w hali musi mieć klasę odporności na ogień NRO, Broof (t1) , czy wystarczy SRO ?
Ad.8
Pasmo świetlne w hali musi mieć klasę odporności na ogień NRO

9.    Czy drzwi wew. pomiędzy halą i budynkiem biurowym mają być ujęte w ofercie?
Ad.9
W ofercie mają być ujęte drzwi wewnętrzne pomiędzy halą i budynkiem biurowym

10. Prosimy o wyjaśnienie do poz. 27 przedmiaru. Czego dotyczy ta pozycja, gdzie ma być wykonany nasyp gr.1m?
Ad.10
Pozycja nr 27 została zdublowana  – proszę przyjąć obmiar równy 0,00 m3.”

11. Prosimy o podanie obciążenia posadzki .
Ad.11
Obciążenie równomiernie rozłożone: 15kN/m^2;
Obciążenie od wózka widłowego: 88kN na przednią oś, 44 kN na jedno przednie koło

12. Przedmiar nie ujmuje izolacji termicznej pod płytą posadzki . Czy taka występuję ?
Ad.12
Izolacja pod płytą posadzki nie występuje.

13. Przedmiar nie ujmuje w-w podposadzkowych i posadzki na gruncie w budynku biurowym? Czy ma być ujęta w ofercie ? Jeżeli tak to prosimy o podanie warstw.
Ad.13
W budynku biurowym należy przyjąć warstwy:
Warstwa wykończeniowa – 1cm
Wylewka zbrojona siatką – 9cm
Folia PE    
Styropian     EPS 100 λ≤0,032 – 10cm
Izolacja przeciwwilgociowa    
Chudy beton – 10cm
Podsypka żwirowo-piaksowa –  30cm