Polityka prywatności Rodzinnego Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze

Rodzinny Park Rozrywki Energylandia w Zatorze troszczy się o bezpieczeństwo danych osobowych Gości, którzy korzystają z infrastruktury Parku Rozrywki, w tym z jego atrakcji i urządzeń. Przedstawiamy Państwu zasady obowiązujące w zakresie ochrony danych osobowych. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest zapewnienie jasnych zasad określających/wskazujących kiedy, dlaczego i w jaki sposób Park Rozrywki przetwarza dane osobowe Gości.

Informujemy, że operacje wykonywane z użyciem danych osobowych Gości Parku Rozrywki są realizowane zgodnie z przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej zwane: „Rozporządzenie”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Według Rozporządzenia dane osobowe są to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (czyli konkretnej osobie dorosłej lub dziecku), takie jak np. imię i nazwisko czy numer identyfikacyjny.

Ochrona danych Gości jest dla nas istotna, zatem Park Rozrywki przetwarza dane osobowe Gości wyłącznie w sposób przewidziany przepisami prawa. Mając na uwadze założenia art. 5 Rozporządzenia, stosujemy przy tym zasady: zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania oraz integralności i poufności, a także adekwatności do celu przetwarzania.  

Administratorem  Państwa danych osobowych jest Energylandia Goczał Family sp. k. z siedzibą w Zatorze (al. 3 Maja 2, 32-640 Zator), KRS: 0000605098, NIP: 5511735768, REGON: 070883960, e-mail: info@energylandia.pl, tel.: +48 (33) 486 15 00.

Informujemy, jakie dane osobowe są przetwarzane, kiedy, oraz w jakim celu są wykorzystywane:

 • w zakresie zakupu biletów zniżkowych:

Park Rozrywki, pomimo braku takiego obowiązku prawnego, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Gości i przewiduje możliwość nabycia biletów zniżkowych. Poniżej przedstawiamy rodzaje biletów zniżkowych oraz zakres przetwarzanych danych, które są niezbędne w poszczególnych przypadkach. W celu przyznania zniżki przetwarzane jest imię i nazwisko, oraz w zależności od przypadku odpowiednio:

 1. data urodzenia – bilet urodzinowy, dziecko do lat 3, bilet dla seniora;

 2. informacja potwierdzająca niepełnosprawność – bilet dla osoby niepełnosprawnej;

 3. informacja potwierdzająca ciążę – bilet dla kobiety w ciąży;

 4. wizerunek; adres e-mail oraz numer telefonu celem poinformowania o możliwości odbioru wykonanej karty całorocznej; fakultatywnie adres do korespondencji – celem dostarczenia karty do Gościa – bilet całoroczny.

Przetwarzanie danych w przypadkach opisanych w lit. „a”-„c” następuje wyłącznie poprzez operację jednorazowego przejrzenia (okazania stosownego dokumentu/ów przez osobę ubiegającą się o zniżkę osobie sprzedającej bilety w kasie biletowej). Jest to jednorazowa operacja, bowiem po niej przedmiotowe dane nie są przetwarzane przez Park Rozrywki (co oznacza, że Park Rozrywki po wyżej opisanej jednorazowej czynności okazania nie dysponuje przedmiotowymi danymi).

Przy czynności okazania możliwe jest wykorzystanie dostępnej u Administratora danych nakładki maskującej, chyba że okazywany dokument jest w innym formacie niż dostępna nakładka. Dane opisane w przypadkach lit. „a”–„c” są przetwarzane w celu przyznania zniżki na wniosek osoby ubiegającej się o zniżkę (lub działającej w jej imieniu), w tym w przypadku takiej konieczności potwierdzenia jej tożsamości – odpowiednio:

 1. w przypadku biletu opisanego w lit. „a” powyżej – po wykazaniu przez daną osobę stosownego uprawnienia do przyznania zniżki przed zawarciem umowy (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia), przy czym czynność dobrowolnego, wyraźnego, konkretnego, świadomego i jednoznacznego okazania stosownego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do przyznania danej osobie zniżki stanowi – w zakresie tychże danych zwykłych – również zgodę, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia. Należy przy tym wyjaśnić, iż taka kwalifikacja nie zaburza przesłanki dobrowolności zgody, gdyż podejmowaną przez Gościa wnioskującego o zniżkę czynność należy odnieść do wskazanych powyżej podstaw (równoległe występowanie podstaw prawnych przetwarzania danych).  

 2. w przypadku biletów opisanych w lit. „b” i „c” powyżej – poprzez czynność dobrowolnego, wyraźnego, konkretnego, świadomego i jednoznacznego okazania stosownego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do przyznania danej osobie zniżki (podstawą prawną przetwarzania w zakresie danych dotyczących zdrowia jest art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia, a w zakresie danych zwykłych podstawa jest tożsama jak w lit. „a” powyżej, tj. art. 6 ust. 1 lit. a lub lit. b).

Uzupełniającym celem przetwarzania danych jest prowadzenia sprawozdawczości finansowej Parku Rozrywki, bowiem zasadą jest sprzedaż biletów normalnych (w zakresie ilości sprzedanych biletów zniżkowych).

Tym samym Park Rozrywki dochowuje najwyższej staranności, aby nie doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, która w świetle Rozporządzenia rozumiana jako naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

Z kolei przetwarzanie danych w przypadku biletu opisanego w lit. „d” następuje w celu wykonania umowy przez Park Rozrywki w zakresie wykonania karty całorocznej i poinformowania o możliwości jej odbioru przez Gościa lub jej dostarczenia na adres wskazany przez Gościa, a także realizacji uprawnień wynikających z karty całorocznej. Wizerunek Gościa przetwarzany jest jednorazowo – wyłączenie w celu wykonania karty całorocznej, a jest on dostarczany Administratorowi przez Gościa w formie pliku lub w Parku Rozrywki jest wykonywane zdjęcie wyłącznie celem jego zamieszczenia na karcie całorocznej (wyjaśnia się przy tym, iż Park Rozrywki nie korzysta ze specjalnych metod technicznych (technologii przetwarzania wizerunku/technik biometrycznych) umożliwiających identyfikację osoby fizycznej lub potwierdzenie jej tożsamości). Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia. Dane przechowywane są przez okres nie dłuższy niż okres przedawnienia roszczeń, przy czym wizerunek po wykonaniu karty całorocznej jest trwale usuwany. W przypadku konieczności dokonania weryfikacji uprawnienia osoby posługującej się kartą całoroczną następuje ona poprzez jednorazowe okazanie stosownego aktualnego i ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby posługującej się kartą całoroczną.

 • w zakresie monitoringu wizyjnego:

Teren Parku Rozrywki objęty jest monitoringiem wizyjnym prowadzonym przez właściciela Parku Rozrywki. Przetwarzanie danych następuje w zakresie wizerunku i wykonywanych czynności, jakie zostaną zarejestrowane przez kamery tego systemu. Przetwarzanie następuje ze względu na:

 1. bezpieczeństwo ochrony życia i zdrowia Gości oraz ochronę mienia – ze względu na charakter świadczonych usług przez Park Rozrywki oraz stref wyłączonych z użytku z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. d Rozporządzenia);

 2. prawnie uzasadniony interes Administratora danych poprzez prowadzenie działalności marketingowej oraz zapobieganie oszustwom (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia; motyw 57 Rozporządzenia).

Dane przechowywane są przez okres nie dłuższy niż okres przedawnienia roszczeń.   Wyjaśnia się przy tym, iż Park Rozrywki nie korzysta ze specjalnych metod technicznych (technologii przetwarzania wizerunku/technik biometrycznych) umożliwiających identyfikację osoby fizycznej lub potwierdzenie jej tożsamości.

Ponadto wyjaśnia się, iż odrębną podstawą prawną na wykorzystanie wizerunku w celach marketingowych jest odpowiednio udzielona zgoda w trybie art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub brak konieczności uzyskania takiej zgody z uwagi na art. 81 ust. 2 opisanej powyżej ustawy.

Administrator informuje, iż w przypadku monitoringu znacznie oddalonego od miejsca, którego obszar Parku Rozrywki rejestruje – zidentyfikowanie osób/osoby, której dane dotyczą, może być niemożliwe,
w konsekwencji czego, zgodnie z art.11 Rozporządzenia, art. 15-20 Rozporządzenia nie będą miały zastosowania, chyba że osoba, której dane dotyczą, w celu wykonania praw przysługujących jej na mocy tych artykułów dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.

 • w zakresie wizerunku Gościa uwidocznionego na zdjęciu ze specjalnie oznaczonej atrakcji/urządzenia:

Zgodnie z treścią umowy wstępu do Parku Rozrywki –  bilet wstępu lub zaproszenie imienne do Parku Rozrywki uprawnia do korzystania ze wszystkich dostępnych urządzeń i atrakcji przez cały okres przebywania na terenie Parku Rozrywki, przy czym korzystanie ze specjalnie oznaczonych dostępnych atrakcji/urządzeń związane jest z utrwaleniem wizerunku Gościa w otoczeniu innych Gości korzystających z tychże atrakcji/urządzenia w celu wykonania dodatkowej usługi przez Park Rozrywki lub podmiot trzeci, za odrębną płatnością Gościa, polegającej na nabyciu przez niego zdjęcia/gadżetu z opisanym powyżej wizerunkiem z danej atrakcji/urządzenia Parku Rozrywki.

Tym samym przetwarzanie danych w zakresie wizerunku Gościa uwidocznionego na zdjęciu wykonanym wyłącznie z kamery umieszczonej na trasie specjalnie oznaczonego urządzenia/atrakcji (np. Roller Coastera), obejmującym wizerunek korzystających z tej atrakcji Gości, następuje w celu wykonania dodatkowej usługi przez Park Rozrywki lub oznaczony podmiot trzeci działający na terenie Parku Rozrywki, za odrębną płatnością Gościa, polegającej na nabyciu przez niego zdjęcia/gadżetu z opisanym powyżej wizerunkiem z danej atrakcji/urządzenia Parku Rozrywki (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia).

Wyjaśnia się przy tym, iż Park Rozrywki (lub ewentualnie podmiot trzeci, o którym mowa powyżej) nie korzysta ze specjalnych metod technicznych (technologii przetwarzania wizerunku/technik biometrycznych) umożliwiających identyfikację osoby fizycznej lub potwierdzenie jej tożsamości. Dane przechowywane są przez okres nie dłuższy niż okres przedawnienia roszczeń.

 • w zakresie pomocy medycznej

W Parku Rozrywki znajduje się punkt pomocy medycznej. Dane osobowe przetwarzane będą
w celu świadczenia pierwszej pomocy lub pomocy medycznej zgodnie z zasadami Rozporządzenia (w tym zgodnie z zasadą proporcjonalności). Podstawą prawna przetwarzania danych – w zakresie danych dotyczących zdrowia – jest odpowiednio:

 1. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia, tj. wyraźna zgoda osoby (zgoda taka może zostać udzielona również ustnie), której dotyczą dane (lub przez jej przedstawiciela ustawowy).

 2. 9 ust. 2 lit. c Rozporządzenia, tj. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody.

Dane przechowywane są przez okres nie dłuższy niż okres przedawnienia roszczeń.  

 • w zakresie punktu rzeczy znalezionych:

W Parku Rozrywki znajduje się punkt rzeczy znalezionych. Dane osobowe w tym zakresie przetwarzane będą, zgodnie z zasadami art. 5 Rozporządzenia, w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych uregulowanego w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych w zakresie obowiązków i praw znalazcy oraz przechowującego. Dane przechowywane są przez okres nie dłuższy niż do końca sezonu otwarcia Parku Rozrywki, w którym rzecz znaleziona została wydana uprawnionemu, właściwemu staroście lub policji.

Administrator informuje ponadto osobę, której dane dotyczą:

 1. o prawie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Gościa, którego dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;

 2. że w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na postawie oświadczenia o wyrażeniu zgody (podstawa prawna odpowiednio: art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)) – Gość wyrażający taką zgodę ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 3. podanie danych wskazanych w Polityce Prywatności jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wykonania zobowiązań lub praw opisanych przez Administratora. Konsekwencja niepodania danych określonych w Polityce Prywatności i stanowiących jednocześnie wymóg umowny jest odpowiednio brak możliwości nabycia biletu zniżkowego (biletu całorocznego), brak możliwości nabycia zdjęcia/gadżetu z wizerunkiem Gościa z danej atrakcji/urządzenia, brak udzielenia pomocy medycznej w sytuacji w której osoba mogła udzielić zgody, chyba ze przepisy prawa obligują do udzielenia takiej pomocy wbrew woli takiej osoby, a w przypadku braku zgody na monitoring – niemożliwość wejścia na teren Parku Rozrywki.

 4. o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 5. że nie będzie podejmował wobec niej zautomatyzowanych decyzji;

 6. że przewidywanymi odbiorcami danych osobowych Gości mogą być: podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Parku Rozrywki, podmioty wykonujące usługę fotografii wizerunku Gościa, oraz podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT, Podmioty świadczące usługi Parkowi Rozrywki doradcze, konsultacyjne, audytowe, marketingowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji opisanych powyżej celów przetwarzania Państwa danych osobowych;

 7. że z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte;

 8. że powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisząc na adres email: iod@energylandia.pl lub na adres korespondencyjny Inspektora Ochrony Danych: IOD ENERGYLANDIA –
  Płk. Beliny Prażmowskiego 69/4, 31-514 Kraków. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia;

 9. że zgodnie z art. 118 Kodeku cywilnego termin przedawnienia roszczeń wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
  Z kolei zgodnie z art. 442 (1) Kodeksu cywilnego roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności.

 

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 31 maja 2022 r.

Polityka Prywatności Parku [PDF]  Privacy policy of the Park [PDF]