Náborový formulárOFERTA PRACY W ENERGYLANDII

Park Rozrywki Energylandia w Zatorze to największy tego typu obiekt w naszym kraju. Na powierzchni około 35 hektarów mieści ponad 80 atrakcji.

W związku z ciągłym rozwojem poszukujemy kandydatów na stanowiska:

 • operatorzy maszyn / urządzeń
 • kasjerki / kasjerzy
 • szefowie kuchni
 • kucharze
 • pomoc kuchenna
 • cukiernicy
 • piekarze
 • kelnerki / kelnerzy
 • barmanki / barmani
 • służby sprzątające
 • ogrodnicy
 • pracownicy obsługi ruchu turystycznego
 • ratownicy wodni
 • elektrycy
 • mechanicy
 • animatorzy

Co oferujemy?

 • Pracę w nowoczesnej firmie
 • Możliwość dalszego rozwoju
 • Atrakcyjną stawkę godzinową
 • Darmowe bilety do parku

Czego oczekujemy?

 • Rzetelność i uczciwość
 • Motywacji do pracy
 • Komunikatywności i entuzjazmu w kontaktach

CV z zdjęciem należy przesłać na adres praca@energylandia.pl w tytule maila należy wpisać tytuł preferowanego stanowiska, za pomocą formularza zgłoszeniowego (na dole strony) lub dostarczyć je osobiście do biura Parku Energylandia, al. 3 Maja 2, 32-640 Zator.

 Firma zastrzega sobie prawo skontaktowania się jedynie z wybranymi osobami.
———-

W aplikacji prosimy o dołączenie klauzuli:

Na podstawie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.; dalej „RODO”) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora – Energy 2000 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Energylandia sp. k. z siedzibą w Przytkowicach (dalej: „Energylandia”) moich danych osobowych – co do których wymagana jest zgoda, w tym wyraźna, zgodnie z przepisami prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. lub art. 9 ust. 2 lit. a. RODO, które dobrowolnie podałem/podałam – zawartych w zgłoszeniu aplikacyjnym (w tym CV) w celu przeprowadzenia przez Energylandię procedury rekrutacyjnej:

 1. na stanowisko: __________________________________________________________

(proszę wpisać stanowisko)

 1. dla potrzeb (proszę wybrać właściwe):

 -aktualnej rekrutacji;

– aktualnej i przyszłych rekrutacji w okresie do końca bieżącego roku kalendarzowego.


 

Informujemy, iż zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r., dalej zwane: „RODO”), o ile zostanie zgłoszona Pani/Pana kandydatura o pracę:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest właściciel Rodzinnego Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze oraz serwisu internetowego w domenie www.energylandia.pl – Energy 2000 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Energylandia sp. k. z siedzibą w Przytkowicach 532A, 34-141 Przytkowice, KRS: 0000605098, NIP: 5511735768, e-mail: info@energylandia.pl, tel.: +48 (33) 486 15 00 (zwany jako: „Park Rozrywki”). Administrator informuje, że powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisząc na adres email: iod@energylandia.pl lub na adres korespondencyjny Inspektora Ochrony Danych: IOD ENERGYLANDIA, al. Płk. Beliny-Prażmowskiego 69/4, 31-514 Kraków.
 2. przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu przeprowadzenia rekrutacji (rozpatrzeniem kandydatury i przeprowadzeniem procesu zatrudnienia) na opisane powyżej stanowisko (lub stanowiska, jeżeli aplikuje Pan/Pani na więcej niż jedno stanowisko). Podstawą przetwarzania danych jest odpowiednio: w przypadku ubiegania się o umowę o pracę: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 22(1) § 1 i §3 Kodeksu pracy, oraz – jeżeli przetwarzane są dane inne niż wskazane w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy – art. Art. 6 ust. 1 lit. a. RODO lub art. Art. 9 ust. 2 lit. a. RODO – w oparciu o zgodę kandydata, o której mowa w tych przepisach RODO; w przypadku ubiegania się o umowę zlecenie: art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie danych niezbędnych do podjęcie działań związanych z przeprowadzeniem rekrutacji; a ponad ten zakres w oparciu o zgodę kandydata, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a. RODO lub art. art. 9 ust. 2 lit. a. RODO. Ponadto, w obu przypadkach celem sprawdzenia profilu kandydata na portalach społecznościowych i publicznie dostępnych rejestrach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO. Dane w zgłoszeniu aplikacyjnym mogą być również przetwarzane w uzasadnionym interesie Administratora, tylko w niezbędnym zakresie, w celu ustalenia/dochodzenia praw lub obronie wobec roszczeń związanych z przedmiotowa procedurą rekrutacyjną w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.
 3. dane kandydata przechowywane będą do trzydziestu dni po przeprowadzeniu rekrutacji na stanowisku, na które została złożona aplikacja kandydata, chyba że kandydat wyraził zgodę na wykorzystanie danych w kolejnych rekrutacjach (na wskazane w aplikacji stanowisko), wtedy dane przechowywane będą do trzydziestu dni po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym została złożona aplikacja o pracę przez kandydata – co nie ogranicza uprawnień kandydata, o których mowa w punkcie poniżej.
 4. przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. lub art. 9 ust. 2 lit. a. RODO – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. podanie danych osobowych w CV (ewentualnie liście motywacyjnym) jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji, przy czym zgodnie z art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy Administrator – w przypadku kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę – ma prawo żądać od kandydata podania danych w zakresie: imienia (imion) i nazwiska; imion rodziców; daty urodzenia; miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji); wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Niepodanie danych koniecznych do przeprowadzenia procesu rekrutacji może spowodować, iż dana aplikacja o pracę zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia, a dane usunięte zgodnie z zasadami RODO i punktami powyżej.
 7. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.