Výrobcovia Rollercoasterov majú prísne zásady využívania týchto zariadení pre užívateľov a preto vám nemôžeme umožniť využitie tejto atrakcie. Podľa pokynov výrobcu, kvôli bezpečnostným dôvodom, môže postihnutá osoba využiť tento Rollercoaster pokiaľ má dobrý zdravotný stav, mať všetky končatiny a plne pohyblivú hornú polovicu tela. Tento návštevník musí byť schopnný sa samostatne zdvihnúť z vozíka/ kresielka/ vagónika* v prípade zavedenia núdzovej procedúry evakuácie, a tiež nemôže mať žiadne nezabezpečené pomocné zariadenia. Bezpečnosť každého hosťa zábavného parku je pre nás hlavnou hodnotou – preto vám musíme odmietnuť možnosť využitia tohto zariadenia. Toto rozhodnutie je odôvodnené tiež v obsahu bodu 15 a 17 Poriadku zábavného parku.

Poriadok zábavného parku.

15. Z bezpečnostných dôvodov, zvlášť v situáciách nutnosti samostatnej evakuácie hosťa z dané atrakcie/zariadenia a špecifiku atrakcie/zariadenia môže Obsluha zábavného Parku odmietnuť využitie danej atrakcie/zariadenia osobe, ktorá z objektívnych dôvodov nemôže samostatne plne využiť danú atrakciu/ zariadenie.

17. Informujeme, že zariadenia v Zábavnom parku /Park Rozrywki majú vopred určené parametre pre osoby využívajúce dané zariadenie (okrem iného tel. výška, vek, obmedzenia tel. hmotnosti a pod.). V súvislosti s tým je zakázané využívanie zariadenia, ktoré majú také obmedzenia pre osoby, ktorých fyzické podmienky (okrem iného výška, hmotnosť, nadváha) znemožňujúce bezpečné, v súlade s pokynmi výrobcu, využívanie atrakcie/zariadenie. Štandardné podmienky využívania danej atrakcie/zariadenia sú vždy dostupné pred vstupom do Parku – v kancelárii pre obsluhu zákazníka /Biuro Obsługi Klienta/, a taktiež na internetovej stránke Parku Rozrywki.