Regulamin korzystania ze strefy wodnej – Parku wodnego WATER PARK

1. Każdy Gość korzystający z Parku Wodnego jest zobowiązany do zapoznania się
z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego zasad, a ponadto z Regulaminem dla Gości Rodzinnego Parku Rozrywki Energylandia i przestrzegania zawartych w nich zasad. Zasady i warunki korzystania z poszczególnych atrakcji wodnych, w tym zjeżdżalni, określają również regulaminy i informacje umieszczone przy tych atrakcjach – każdy Gość, zamierzający skorzystać z danej atrakcji zobowiązany jest zapoznać się z nimi i je przestrzegać.

2. Organizator pobytu grupy zorganizowanej (podmiot niebędący konsumentem) ponosi odpowiedzialność za skutki zachowań uczestników grupy.

3. Mając na uwadze bezpieczeństwo osób przebywających w strefie wodnej, jest ona oznakowana znakami nakazu, zakazu i informacyjnymi. Bezwzględnie należy dostosować plany swojej aktywności i aktywności podopiecznych podczas pobytu zarówno do umiejętności, stanu zdrowia jak i warunków meteorologicznych.

4. Park Wodny, ze względu na bezpieczeństwo Gości korzystających z tej strefy, jest udostępniany wyłącznie przy sprzyjających warunkach meteorologicznych, tj. przy temperaturze powietrza powyżej 20 st. C, a w związku z tym wyłącznie w godzinach pozwalających na korzystanie z tej strefy w okresie otwarcia Parku Rozrywki.
W przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych lub innych zjawisk atmosferycznych mogących zagrozić bezpieczeństwu – strefa wodna Parku Wodnego może zostać czasowo wyłączona z użytkowania przez okres ich trwania. Park Rozrywki może podawać przewidywane godziny otwarcia strefy wodnej – Parku Wodnego, przy czym godziny te, wskutek wyżej opisanych okoliczności, mogą ulec zmianie.

5. Dzieci do lat 13 mogą korzystać ze strefy wodnej Parku Wodnego tylko pod stałą opieką i nadzorem pełnoletnich opiekunów.

6. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do basenu lub przed skorzystaniem z danej atrakcji znajdującej się w strefie wodnej – Parku Wodnego umycie całego ciała i jego spłukanie pod natryskiem.

7. Każda osoba korzystająca ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej instrukcją umiejscowioną przed wejściem na nią. Za zapoznanie z instrukcją dzieci, które nie ukończyły lat 13 lat odpowiedzialny jest ich pełnoletni opiekun.

8. Przed wejściem na zjeżdżalnie należy:
a) zdjąć obuwie (w tym obuwie do wody);
b) zdjąć wszelkie zegarki, biżuterię, okulary oraz inne przedmioty mogące spowodować uraz, otarcie, skaleczenie lub inną dolegliwość, lub uszkodzić rynnę zjeżdżalni.

9. Z brodzika mogą korzystać wyłącznie dzieci do lat 13 pod stałą opieką i nadzorem pełnoletnich opiekunów.

10. Na terenie strefy wodnej Parku Wodnego mogą być prowadzone zajęcia
rekreacyjne lub ruchowe, z wykorzystaniem muzyki (m.in. zumba).

11. Każdy użytkownik Parku Wodnego ma społeczny obowiązek niezwłocznego powiadomienia ratowników, służb porządkowych lub personelu obiektu o zaistnieniu wszelkich sytuacji stwarzających realne zagrożenia dla użytkowników obiektu.

12. W strefie wodnej Parku Wodnego obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy: dla kobiet jedno lub dwuczęściowy, dla mężczyzn kąpielówki nie dłuższe niż do kolan.

13. Dzieci do lat 3 oraz inne dzieci lub osoby dorosłe korzystające z pieluch są zobowiązane do posiadania jednorazowych pieluch przeznaczonych specjalnie do kąpieli.

14. Z atrakcji Parku Wodnego należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami użytkowania.

15. Głębokości wody w strefach wodnych/basenach Parku Wodnego wynoszą maksymalnie:

brodzik dla dzieci – 20cm
• niecka rekreacyjna ze statkiem – 40cm
• niecka dla umiejących pływać – 140cm

16. Na terenie strefy wodnej Parku Wodnego obowiązuje całkowity zakaz:

 • wnoszenia opakowań szklanych i plastikowych, puszek, żywności, środków chemicznych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów;

 • przebywania zwierząt;

 • wstępu osobom po spożyciu alkoholu;

 • wchodzenia na teren strefy wodnej w obuwiu zewnętrznym;

 • biegania po obejściach i przy basenie, skakania do wody;

 • wpychania do wody innych osób;

 • wchodzenia na balustrady, stanowiska ratowników, murki okalające baseny, kwietniki oraz urządzenia nie służące do tego celu;

 • używania sprzętu ratowniczego i pływackiego do innych celów niż jest przeznaczony;

 • zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu lub innych osób

 • wrzucania do wody naczyń, resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych;

 • niszczenia wyposażenia lub/i oznakowań Parku Rozrywki.

17. Ratownik lub służby porządkowe mają prawo do czasowego wyłączenia z użytkowania strefy wodnej Parku Wodnego lub poszczególnych atrakcji wodnych (m.in. niesprzyjające warunki pogodowe, awaria).

18. O wszelkich zauważonych uszkodzeniach, dolegliwościach lub o zagrożeniach, awariach, kolizjach, wypadkach, należy niezwłocznie powiadomić ratownika lub personel Parku Rozrywki i postępować według udzielonych wskazówek.

19. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy Regulaminu, nie stosujące się do poleceń ratowników, służb porządkowych lub personelu mogą zostać poproszone o opuszczenie strefy wodnej Parku Wodnego z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dla innych Gości Parku Wodnego.

20. Goście zobowiązani są do podporządkowania się komunikatom ogłaszanym przez ratowników, służby porządkowe celem zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Parku wodnego.

21. Na terenie Parku Wodnego funkcjonuje szatnia oraz przebieralnia.

22. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu dla Gości Rodzinnego Parku Rozrywki Energylandia.

23. Zasady i warunki korzystania z poszczególnych atrakcji Parku Rozrywki są również dostępne m.in. przed wejściem do Parku Rozrywki w biurze obsługi klienta, jak i poprzez stronę internetową Parku Rozrywki (w tym za pośrednictwem formularza kontaktowego).

24. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 marca 2020 roku.

 
POBIERZ REGULAMIN WATER PARK


Regulamin Parku Polityka Prywatności