Regulamin korzystania ze strefy wodnej Parku wodnego WATER PARK

 

 1. Każdy korzystający z Parku Wodnego jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego zasad, a ponadto regulaminu ogólnego Rodzinnego Parku Rozrywki Energylandia i przestrzegania zawartych w nich zasad.
 2. Organizator pobytu grupy zorganizowanej (podmiot niebędący konsumentem) ponosi odpowiedzialność za skutki zachowań uczestników grupy.
 3. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu zobowiązane są do bezzwłocznego podporządkowania się komunikatom ogłaszanym przez radiowęzeł.
 4. Osoby nie umiejące pływać mogą korzystać wyłącznie z oznaczonych stref dla nie umiejących pływać.
 5. Mając na uwadze bezpieczeństwo osób przebywających w strefie wodnej, jest ona oznakowana znakami nakazu, zakazu i informacyjnymi. Bezwzględnie należy dostosować plany swojej aktywności i aktywności podopiecznych podczas pobytu zarówno do umiejętności, stanu zdrowia jak i warunków meteorologicznych.
 6. Dzieci noszące pieluchy powinny mieć założone jednorazowe pieluchy przeznaczone do kąpieli.
 7. Park Wodny jest udostępniany w godzinach otwarcia Parku Rozrywki. Ze względu na bezpieczeństwo korzystających z niego Gości, strefa wodna Parku Wodnego jest udostępniana wyłącznie przy sprzyjających warunkach meteorologicznych, tj. przy temperaturze powietrza powyżej 20 st. C. 
      W przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych strefa wodna Parku Wodnego może zostać czasowo wyłączona z użytkowania na okres trwania 
      tych opadów.
 8. Dzieci do lat 13 mogą korzystać ze strefy wodnej Parku Wodnego tylko pod stałą opieką i nadzorem pełnoletnich opiekunów.
 9. Każda osoba korzystająca ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej instrukcją umiejscowioną przed wejściem na nią. Za zapoznanie z instrukcją dzieci, które nie ukończyły lat 13 lat odpowiedzialny jest ich pełnoletni opiekun.
 10. Z brodzika mogą korzystać wyłącznie dzieci do lat 13 pod stałą opieką i nadzorem pełnoletnich opiekunów.
 11. Każdy użytkownik Parku Wodnego ma społeczny obowiązek niezwłocznego powiadamiania ratowników, służb porządkowych lub personelu obiektu o zaistnieniu wszelkich sytuacji stwarzających realne zagrożenia dla użytkowników obiektu.
 12. W strefie wodnej Parku Wodnego obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy: dla kobiet jedno lub dwu częściowy, dla mężczyzn kąpielówki nie dłuższe niż do kolan.
 13. Dzieci do lat 3  oraz inne dzieci lub osoby dorosłe korzystające z pieluch są zobowiązane do posiadania jednorazowych pieluch przeznaczonych specjalnie do kąpieli.
 14. Z atrakcji Parku wodnego należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami użytkowania.
 15. Głębokości wody w strefach wodnych Parku Wodnego wynoszą maksymalnie:
  – brodzik dla dzieci – 20cm
  – niecka rekreacyjna ze statkiem – 40cm
  – niecka dla umiejących pływać – 140cm
 16. Na terenie strefy wodnej Parku Wodnego obowiązuje całkowity zakaz:
  – wnoszenia opakowań szklanych i plastikowych, puszek, żywności, środków chemicznych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, przebywania zwierząt;
  – wstępu osobom po spożyciu alkoholu;
  – wchodzenia na teren strefy wodnej w obuwiu zewnętrznym;
  – biegania po obejściach i przy basenie, skakania do wody;
  – wpychania do wody innych osób;
  – wchodzenia na balustrady, stanowiska ratowników, murki okalające baseny, kwietniki oraz urządzenia nie służące do tego celu;
  – używania sprzętu ratowniczego i pływackiego do innych celów niż jest przeznaczony;
  – zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu lub innych osób;
  – wrzucania do wody naczyń, resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych;
  – niszczenia wyposażenia lub/i oznakowań Parku Rozrywki.
 17. Ratownik lub służby porządkowe mają prawo do czasowego wyłączenia z użytkowania strefy wodnej Parku Wodnego lub poszczególnych atrakcji wodnych (m.in. niesprzyjające warunki pogodowe, awaria).
 18. O wszelkich zauważonych uszkodzeniach, dolegliwościach lub o zagrożeniach, awariach, kolizjach, wypadkach, należy niezwłocznie powiadomić ratownika lub personel Parku Rozrywki i postępować według udzielonych wskazówek.
 19. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy Regulaminu, nie stosujące się do poleceń ratowników, służb porządkowych lub personelu mogą zostać poproszone o opuszczenie strefy wodnej Parku wodnego z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dla innych Gości Parku wodnego.
 20. Goście zobowiązani są do podporządkowania się komunikatom ogłaszanym przez ratowników, służby porządkowe celem zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Parku wodnego.
 21. Na terenie Parku Wodnego funkcjonuje szatnia oraz przebieralnia.
 22. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia regulaminu Rodzinnego Parku Rozrywki „Energylandia”.
 23. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 maja 2018 roku.
   
    
   
  POBIERZ REGULAMIN WATER PARK

Regulamin Parku Polityka Prywatności