POLITYKA PRYWATNOŚCI aplikacji mobilnej „ENERGYLANDIA”


Zasady ochrony prywatności

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania oraz zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych (pozyskanych za pośrednictwem aplikacji mobilnej „ENERGYLANDIA”; dalej zwaną „Aplikacją”) –
w związku z korzystaniem przez użytkownika z funkcjonalności lub usług dostępnych za pośrednictwem Aplikacji. Zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; zwane w niniejszym dokumencie jako: „RODO”) dane osobowe są to wszelkie informacje
o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (czyli konkretnej osobie dorosłej lub dziecku), takie jak np. geolokalizacja (dane przestrzenne).

Administrator danych wyjaśnia, iż dane użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, w tym:

 • przepisami RODO;
 • przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;
 • przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 • przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

przy uwzględnieniu m.in. przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

Administrator dba o ochronę danych osobowych stosując stosowne rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność użytkowników przez osoby trzecie.

Administrator danych mając na uwadze założenia art. 5 RODO, stosuje przy przetwarzaniu danych zasady: zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania oraz integralności i poufności, oraz a także adekwatności do celu przetwarzania. 

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka pod firmą Energylandia Goczał Family spółka komandytowa z siedzibą w Zatorze, adres: al. 3 Maja 2, 32-640 Zator, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000605098, REGON: 070883960, NIP: 5511735768, e-mail: info@energylandia.pl, tel.: +48 (33) 486 15 00.

Administrator danych dochowuje najwyższej staranności, aby nie doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, która w świetle RODO rozumiana jako naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa w następujących odpowiednich celach – w zależności od tego z jakiej funkcjonalności Aplikacji lub z jakiej usługi korzysta lub korzystała dana osoba, której dane dotyczą (bowiem dane te pochodzą wyłącznie z aktywności użytkownika w Aplikacji, a ich zakres zależy od tego, z jakich usług lub funkcjonalności użytkownik zdecydował się skorzystać oraz jakie usługi i funkcjonalności były/są/będą dostępne w Aplikacji w momencie tejże aktywności użytkownika; wobec czego przetwarzane są wyłącznie odpowiednie i adekwatne dane, zgodnie z zasadami wskazanymi na wstępie, a wiązane wyłącznie z aktywnością użytkownika i niewykraczające poza tę aktywność), tj. odpowiednio na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b, c oraz f RODO.

Jak zauważono powyżej dane pochodzące od użytkowników są związane z ich aktywnością w Aplikacji, a zatem wszelkie dane pochodzące od użytkowników Aplikacji gromadzone są na dwa sposoby:

 • informacje podawane dobrowolnie przez użytkownika – podanie takich danych może nastąpić poprzez wypełnienie stosownych formularzy rejestracyjnych, kontaktowych, o ile są dostępne Aplikacji; w przypadku, gdy podanie oznaczonych danych jest warunkiem zawarcia umowy kategoria tych danych (np. e-mail) jest stosownie opisana;
 • informacje uzyskiwane podczas korzystania z Aplikacji – wśród nich mogą być:
 • informacje w dziennikach serwerów – serwer Administratora automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ systemu operacyjnego,
 • informacje pobierane przez narzędzia w procesie monitorowania statystyk ilości osób korzystających z Aplikacji,
 • adres IP – każdy sprzęt elektroniczny podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią,
 • dane geolokalizacyjne,
 • logi serwera – poprzez gromadzenie logów serwera Aplikacji.

Odbiorcy danych

W zależności od zakresu i celu przetwarzanych danych mogą być one przekazywane – na zasadach przewidzianych prawem – innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w zakresie danego celu przetwarzania, odpowiednio:

 1. w każdym przypadku organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków nałożonych przepisami prawa, np. policja, prokuratura, urząd skarbowy;
 2. podmioty świadczące usługi marketingowe – celem wsparcia Administratora w promocji towarów, organizacji akcji promocyjnych, programów lojalnościowych i kampanii;
 3. podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT – w zakresie utrzymania prawidłowości działania Aplikacji, jej aktualizacji, napraw, oraz wprowadzenia lub ulepszenia funkcjonalności;
 4. podmioty świadczące pomoc prawną – celem realizacji uprawnień przewidzianych prawem, zabezpieczenia praw i dochodzenia roszczeń z umowy oraz rozpatrywaniu reklamacji;
 5. podmioty wspierające prowadzoną działalności Administratora na jego zlecenie – w tym dostawcom zewnętrznych systemów – celem wsparcia, ulepszenia lub rozwoju działalności Administratora;

o ile dochodzi do przetwarzania danych osobowych w określonym celu przy uwzględnieniu tego jakie funkcjonalności są (były) dostępne w Aplikacji, z poszanowaniem zasad dotyczących przetwarzania danych,
a określonych w RODO, jak i okresu, w którym określone dane mogą być przechowywane.

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie na zasadach i w granicach prawnie dozwolonych. 

Okres przechowywania danych

Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów opisanych powyżej – w tym prawidłowego funkcjonowania działalności Administratora, przy uwzględnieniu terminów przedawnienia roszczeń oraz okresu uzasadnionego koniecznością przechowywania dokumentacji księgowej zgodnie z przepisami prawa przepisów prawa obligujących Administratora do przechowywania dokumentów (z uwzględnieniem okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego) i przy jednoczesnym zachowaniu zasady rozliczalności. W ten sposób, że:

 1. dane zawarte na umowach są przechowywane do trzech miesięcy po upływie okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy;
 2. dane przekazywane z wykorzystaniem dostępnych formularzy w Aplikacji są przechowywane przez okres trzech lat celem zachowania zasady rozliczalności (o ile w danej wersji Aplikacji występują);
 3. dokumenty związane z reklamacją będą przechowywane przez okres roku po terminie upływie okresu rękojmi lub rozpatrzeniu reklamacji, w zależności, która z tych okoliczności nastąpi później, chyba że wcześniej upłynie termin opisany w lit. „a” przez wzgląd na termin przedawnienia roszczeń;
 4. dane dla celów marketingowych w zakresie przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przewidzianej przepisami prawa – przechowywane będą do momentu wycofania zgody; z kolei
  w przypadku przetwarzania tychże danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu Administratora – do czasu wniesienia sprzeciw lub równoznacznego oświadczenia w tym zakresie), chyba że przepisy prawa uprawniają administratora do dalszego przetwarzania takich danych osobowych mimo złożenia takiego sprzeciwu.

Administrator jednocześnie informuje, iż zgodnie z art. 118 Kodeku cywilnego: „Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.”

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych  

Administrator informuje ponadto osobę, której dane dotyczą:

 1. o prawie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych,
 2. że w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na postawie oświadczenia o wyrażeniu zgody (podstawa prawna odpowiednio: art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)) – osoba wyrażający taką zgodę ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 3. że podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia umowy na odległość, które są również niezbędne do rozliczenia prowadzonej działalności gospodarczej Administratora – tzn. niepodanie oznaczonych jako niezbędne danych koniecznych do zawarcia umowy na odległość za pośrednictwem Aplikacji może uniemożliwić zawarcie takiej umowy (podanie tychże danych stanowi warunek zawarcia umowy). W pozostałym zakresie brak podania danych (lub jednostkowej danej) może utrudniać bądź uniemożliwiać prawidłowe wykonanie innych funkcjonalności lub usługi dostępnej
  w Aplikacji,
 4. o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 5. że z końcem okresu przechowywania – zgodnie z przepisami prawa – dane osobowe zostaną usunięte;
 6. że powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisząc na adres email: iod@energylandia.pl lub na adres korespondencyjny Inspektora Ochrony Danych: IOD ENERGYLANDIA –
  Płk. Beliny Prażmowskiego 69/4, 31-514 Kraków. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO,
 7. że dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje względem użytkownika, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na użytkowników Aplikacji. Gromadzone w ten sposób informacje wykorzystywane są m.in. do: zarządzania Aplikacją; stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa; badania zagregowanego ruchu użytkowników w ramach serwisów oraz w celach statystycznych,
 8. że w ramach Aplikacji mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające jego użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z Aplikacji w Państwa urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki cookies pochodzące od innych podmiotów, w celu umożliwienia Państwu skorzystania z funkcjonalności Aplikacji zintegrowanych z tymi serwisami. Każdy
  z tychże dostawców określa zasady korzystania z plików cookies w swojej polityce prywatności w związku
  z czym Administrator informuje, iż nie ma wpływu na prowadzoną przez tychże dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania plików cookies. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się, aby przed skorzystaniem z funkcjonalności/zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy użytkownik zapoznał się z regulacjami dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies tychże podmiotów, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się
  z administratorem tychże stron lub serwisów w celu uzyskania informacji w tym zakresie. 

Pliki cookies

Administrator wyjaśnia, iż Aplikacja, zgodnie z art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika. Te pliki zazwyczaj zawierają nazwę aplikacji, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Są one wykorzystywane w celu:

 • ułatwienia użytkownikowi korzystania z Aplikacji;
 • późniejszego skojarzenia użytkownika w przypadku ponownego połączenia Aplikacji z urządzeniem na którym zostały zapisane;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Aplikacji korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • dostosowania zawartości Aplikacji do określonych preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkownika.

W ramach Aplikacji – w zależności od jej wersji – wykorzystywane następujące rodzaje plików cookies: „sesyjne” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej „stałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika; „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Aplikacji; „niezbędne” – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Aplikacji „funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika; „własne” – zamieszczane przez Aplikację; „zewnętrzne” – pochodzące z innej witryny zewnętrznej niż Aplikacja.

Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień użytkownika. Zaleca się wobec tego, aby użytkownik sprawdził swoje, aby dowiedzieć się z kolei jakie informacje są udostępniane przez jego urządzenie automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu użytkownik może zapoznać się z treścią „Pomocy” lub „Ustawień” używanego urządzenia.

Urządzenia zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Aplikacji mogą zatem dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Szczegółowe informacje w zakresie plików cookies są zawarte w ustawieniach lub dokumentacji urządzenia, z którego korzysta użytkownik. Zauważyć należy przy tym, iż wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji użytkownika, o ile takie występują w Aplikacji, może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z Aplikacji (lub funkcjonalności Aplikacji).

Ponadto, Administrator wyjaśnia, iż informacje o niektórych zachowanych użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Aplikacją oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: publiczny adres IP urządzenia z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio urządzenie użytkownika); nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa; nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji, czas nadejścia zapytania, pierwszy wiersz żądania http, kod odpowiedzi http, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Administratora  nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi użytkownikami przeglądającymi strony. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Kontrola Przetwarzania Danych

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi.

 

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 12 sierpnia 2022 r.


PRIVACY POLICY the „ENERGYLAND” mobile application


Privacy principles

The Privacy Policy sets out the rules for processing and ensuring the security of your personal data (obtained through the mobile application „ENERGYLANDIA”; hereinafter referred to as the „Application”) -. in connection with your use of the functionalities or services available through the Application. In accordance with Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of the European Union of 27 April 2016 on the protection of natural persons in relation to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation; referred to herein as: „GDPR”) personal data is any information about an identified or identifiable natural person (i.e. a specific adult or child), such as geolocation (spatial data).

The data controller explains that users’ data are processed in accordance with legal provisions, including:

 • GDPR provisions;
 • provisions of the Act of 16 July 2004 Telecommunications Law;
 • provisions of the Data Protection Act of 10 May 2018;
 • provisions of the Act of 18 July 2002 on the provision of services by electronic means.

taking into account, inter alia, the provisions of the Act of 23 April 1964 – Civil Code and the Act of 4 February 1994 on Copyright and Related Rights.

The Administrator shall ensure the protection of personal data by applying appropriate organisational and technical solutions to prevent third parties from interfering with users’ privacy.

The controller, bearing in mind the principles of Article 5 of the GDPR, shall apply the principles of lawfulness, fairness and transparency, purpose limitation, data minimisation, accuracy, storage limitation and integrity and confidentiality, and relevance to the purpose of processing when processing data.

Data Administrator

The administrator of your personal data is the company under the name Energylandia Goczał Family spółka komandytowa with its registered office in Zator, address: al. 3 Maja 2, 32-640 Zator, entered in the register of entrepreneurs kept by the District Court for Kraków-Śródmiescie in Krakow, XII Economic Division of the National Court Register, under KRS no.: 0000605098, REGON: 070883960, NIP: 5511735768, e-mail: info@energylandia.pl, phone: +48 (33) 486 15 00.

The Administrator shall exercise the utmost care to prevent a breach of personal data protection, which in the light of the GDPR is understood as a breach of security leading to the accidental or unlawful destruction, loss, modification, unauthorised disclosure of or unauthorised access to personal data transmitted, stored or otherwise processed.

Processing of personal data

Personal data is processed by the Administrator in accordance with the provisions of the law for the following relevant purposes – depending on which functionality of the Application or which service the data subject is using or has used (because the data is exclusively derived from the user’s activity on the Application and its extent depends on which services or functionalities the user has chosen to use and which services and functionalities were/are/will be available on the Application at the time of that user activity; whereby only relevant and appropriate data is processed, in accordance with the principles indicated at the outset, and linked exclusively to the User’s activity and not going beyond that activity), i.e. on the basis of Article 6(1)(a), (b), (c) and (f) respectively of the GDPR.

As noted above, data from users is linked to their activity on the Application, so any data from users of the Application is collected in two ways: information provided voluntarily by the user – such data may be provided by completing the relevant registration forms, contact forms, if available on the Application; where the provision of designated data is a condition for the conclusion of a contract, the category of such data (e.g. e-mail) is described accordingly;

 • information obtained when using the Application – these may include:
 • information in server logs – the Administrator’s server automatically records such data as the request sent by the user, the date and time of the request and the response sent, device data (e.g. hardware model), type of operating system,
 • information collected by the tools in the process of monitoring statistics on the number of people using the Application,
 • IP address – every piece of electronic equipment connected to the Internet is assigned a unique number, i.e. an IP address; based on this it is possible, for example, to identify the country from which a given user connects to the network,
 • geolocalisation data,
 • server logs – by collecting the Application’s server logs.

Recipients of data

Depending on the scope and purpose of the data processed, the data may be transferred – under the terms of the law – to other entities that will process them, within the scope of the respective processing purpose, respectively:

 1. in each case to state authorities or other entities authorised by law, in order to fulfil the Administrator’s obligations imposed by law, e.g. the police, the public prosecutor’s office, the tax office;
 2. marketing service providers – to support the Administrator in the promotion of goods, organisation of promotional activities, loyalty programmes and campaigns;
 3. entities operating information and communication systems and providing IT services – to the extent of maintaining the correct operation of the Application, its updates, repairs, and the introduction or improvement of functionality;
 4. legal assistance providers – to exercise their legal rights, secure their rights and enforce their contractual claims and handle complaints;
 5. entities supporting the Administrator’s operations on behalf of the Administrator – including third party system providers – to support, improve or develop the Administrator’s operations;

insofar as the processing of personal data for a specific purpose takes place, taking into account what functionalities are (were) available in the Application, respecting the principles relating to the processing of data, and set out in the GDPR, as well as the period for which certain data may be stored.

Data shall only be made available to external parties under the terms and within the limits of the law.

Data retention period

Personal data shall be kept for no longer than is necessary for the purposes described above – including the proper functioning of the Administrator’s business, taking into account the time limitations for claims and the period justified by the need to keep accounting records in accordance with the legal provisions of the legislation obliging the Administrator to keep the documents (taking into account the period of the statute of limitations for tax liabilities) and while maintaining the principle of accountability. Thus:

 1. data contained in contracts is stored until three months after the expiry of the limitation period for contractual claims;
 2. data provided using the available forms on the Application is stored for a period of three years in order to maintain the principle of accountability (if any, in the relevant version of the Application);
 3. documents relating to the complaint shall be retained for a period of one year after expiry of the warranty period or settlement of the complaint, whichever is the later, unless the period referred to in point 'a’ expires earlier by reason of the limitation period;
 4. data for marketing purposes – in the case of data processing on the basis of consent provided for by law – shall be stored until consent is withdrawn; in turn in the case of processing of such data on the basis of a legitimate purpose of the Administrator – until an objection is lodged or an equivalent declaration is made in this respect, unless the provisions of law entitle the Administrator to continue processing such personal data despite the lodging of such an objection.

The Administrator at the same time informs that according to Article 118 of the Civil Code: „Unless a special provision provides otherwise, the period of limitation is six years, and for claims for periodic benefits and claims related to the conduct of business activity – three years. However, the end of the limitation period shall fall on the last day of a calendar year, unless the limitation period is shorter than two years.”

Data processing rights

The Administrator shall further inform the data subject:

 1. about the right to request from the Administrator access to, rectification, erasure or restriction of processing of personal data concerning the data subject, or the right to object to the processing, as well as the right to data portability,
 2. that where processing is based on a statement of consent (legal basis: Article 6(1)(a) or Article 9(2)(a) respectively) – the person giving such consent has the right to withdraw consent at any time without affecting the lawfulness of the processing carried out on the basis of consent before its withdrawal,
 3. that the provision of data is voluntary. Failure to provide data necessary for the conclusion of a remote agreement, which is also necessary for the settlement of the Administrator’s business activity – i.e. failure to provide data marked as necessary for the conclusion of a remote agreement through the Application may prevent the conclusion of such an agreement (the provision of such data being a condition for the conclusion of the agreement). In other respects, failure to provide data (or an individual item of data) may hinder or prevent the proper performance of other functionalities or services available on the in the Application,
 4. about the right to lodge a complaint with the supervisory authority, the President of the Office for Personal Data Protection;
 5. that at the end of the retention period – in accordance with the law – the personal data will be deleted;
 6. that it has appointed a Data Protection Officer, who can be contacted by writing to: iod@energylandia.pl or to the postal address of the Data Protection Inspector: IOD ENERGYLANDIA – al. Płk. Beliny Prażmowskiego 69/4, 31-514 Kraków. Data subjects may contact the Data Protection Officer on all matters related to the processing of their personal data and the exercise of their rights under the GDPR,
 7. that personal data will not be processed by automated means (including profiling) in such a way that any decisions could be made in respect of the user as a result of such automated processing, that other legal effects would be produced or that users of the Application would otherwise be materially affected. The information collected in this way is used for, among other things: the management of the Application; the identification of possible security risks; the study of aggregated user traffic within the Services; and for statistical purposes,
 8. that external links may be provided within the Application to allow its users to reach other websites directly, or that cookies from other parties may additionally be placed on your device when you use the Application, in order to allow you to use the functionalities of the Application integrated with these websites. The Administrator informs you that he/she does not accept any responsibility for the use of cookies. The Administrator informs that he/she has no influence on the privacy policy and the use of cookies applied by these providers. For security reasons, it is recommended that, before using the functionalities/resources offered by other websites or services, each user should read the regulations concerning privacy policy and the use of cookies of these entities, if they have been made available, and in the absence thereof, contact the operator of these websites or services in order to obtain the relevant information.

Cookies

The Administrator explains that the Application, in accordance with Article 173 of the Telecommunications Act, uses cookies which are IT data, in particular text files that are stored on the user’s terminal equipment. These files usually contain the name of the application from which they originate, the time they are stored on the terminal equipment and a unique number. They are used:

 • to facilitate the use of the Application by the user;
 • for subsequent association of the user when the Application is reconnected to the device on which they were stored;
 • to create statistics to help us understand how users of the Applicaation use the websites, so that we can improve their structure and content;
 • to adapt the content of the Application to your specific preferences and to optimise the use of the websites, tailored to your individual needs.

The Application – depending on its version – uses the following types of cookies: „session” – stored in the User’s terminal equipment until logging out, leaving the website or switching off the web browser; „permanent” – stored in the user’s terminal equipment for the time specified in the parameters of the cookies or until they are deleted by the user; „performance” – enable the collection of information on the manner of use of the Application; „essential” – enable the use of the services available within the Application; „functional” – enable the memory of the settings selected by the user and the personalisation of the user interface; „own” – posted by the Application; „external” – originating from a website external to the Application.

The extent of the information collected automatically depends on the user’s settings. It is therefore recommended that the user checks his/her own to find out what information is made available automatically by his/her device or to change these settings. To do so, the user can consult the „Help” or „Settings” of the device in use.

Devices usually allow cookies to be stored on the user’s terminal equipment by default. Users of the Application can therefore change their settings in this respect. Detailed information regarding cookies is contained in the settings or documentation of the device used by the user. It should be noted in this regard that disabling cookies that are necessary for authentication processes, security or maintaining user preferences, if any, on the Application, may make it difficult and, in extreme cases, impossible to use the Application (or the functionality of the Application).

Furthermore, the Administrator explains that the information of certain retained users is subject to logging at the server layer. This data is used exclusively for the administration of the Application and to ensure the most efficient operation of the hosting services provided. Resources viewed are identified by URLs. In addition, the following may be recorded: the public IP address of the device The following may also be recorded: the public IP address of the device from which the request came (this may be directly the user’s device); the name of the client’s station – identification via the http protocol, if possible; the user’s name given during the authentication process, the time of the request, the first line of the http request, the http response code, the number of bytes sent by the server, the URL address of the page previously visited by the user (referer link) – if the user accessed the Administrator’s site via a link, information about the user’s browser, information about errors that occurred during the HTTP transaction. The above data is not associated with specific users browsing the pages. The above data is used only for the purpose of server administration.

Control of Data Processing

The Administrator shall make every effort to ensure that all physical, technical and organisational measures are in place to protect personal data against accidental or wilful destruction, accidental loss, alteration, unauthorised disclosure, use or access, in accordance with all applicable legislation.

This Privacy Policy is effective as of 12 August 2022.